På uppdrag av Jordbruksverket har Oxford Research utvärderat det svenska landsbygdsnätverket. Utvärderingen visar bland annat att nätverket har bidragit till att förbättra det nationella landsbygdsprogrammet och att antalet medlemmar i nätverket har ökat sedan 2014. Däremot har nätverket svårt att nå en bredare allmänhet med information om landsbygdsutveckling.

Utvärderingen omfattar nätverkets verksamhet under perioden 2014–2022. Under perioden mer än tredubblades nätverkets medlemmar, från 39 till 127 medlemmar. Ökningen tyder på att allt fler organisationer deltar i arbetet med landsbygdsutveckling i Sverige.

Det finns dock skillnader i hur mycket inflytande som varje enskild medlemsorganisation har på nätverket, enligt utvärderingen. Medlemsorganisationer som exempelvis deltar i flera av nätverkets arbetsgrupper verkar ha ett större inflytande än många andra medlemsorganisationer.

En “insider-outsider-dynamik”

– Nätverket har en stor bas av medlemmar med stora skillnader i engagemang och intressen, säger Angelica Åström, analytiker på Oxford Research som arbetat med utvärderingen.

– Skillnaderna bidrar till en viss “insider-outsider”-dynamik i Landsbygdsnätverket, det vill säga att nätverkets arbetsgrupper består av och riktar sig mot ett begränsat antal medlemmar. Trots att det är naturligt att vissa engagerar sig mer än andra, leder det till att vissa medlemmar upplever att de kan påverka mycket, medan mer passiva medlemmars intressen och behov mer sällan fångas upp.

Även om medlemmarna har olika förutsättningar att delta i nätverket visar utvärderingen att nätverket är en viktig plattform för samverkan. Förutom att nätverket främjar kontakter mellan personer som arbetar med landsbygdsutveckling bidrar nätverket även till kunskapsdelning.

Nytt nätverk för kommunikatörer

Det har varit desto svårare för nätverket att nå ut med information om sitt arbete och landsbygdsutveckling till den breda allmänheten, trots att nätverket genomfört flera kommunikationsinsatser, enligt Angelica Åström.

– Att nå ut till den bredare allmänheten är en utmaning som fångats upp i tidigare utvärderingar av Landsbygdsnätverket. Vi noterar dock att Landsbygdsnätverket arbetar ambitiöst med frågan, bland annat genom att 2021 ha inrättat nätverk av kommunikatörer för medlemsorganisationerna. Vår bedömning är att den typen av initiativ på sikt bidra till att nätverket når ut med information till fler.

Viktigt att arbeta med flera frågor

Oxford Research rekommenderar nätverket att fortsatt arbeta med insatser inom flera områden av betydelse för landsbygdsutveckling, även om EU:s gemensamma landsbygdspolitik under perioden 2023–2027 har en betoning på jordbruk. För att nätverket ska uppfattas som relevant av en bredd av medlemmar behöver nätverket arbeta med en mångfald av frågor, enligt utvärderingen.

Landsbygdsnätverket är ett nationellt nätverk med syftet att stärka genomförandet av det nationella landsbygdsprogrammet. Nätverkets medlemmar representerar intressen i svenska landsbygdsmiljöer, så som jordbruk, fiskeri och vattenbruk. Målet är att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen genom att bland annat öka delaktigheten i landsbygdsutvecklingen och att främja utvecklingen av innovationer.

Du kan läsa mer om vår utvärdering av nätverket i det här blogginlägget på Jordbruksverkets hemsida.