Oxford Research har fått i uppdrag av Region Norrbotten att undersöka effekterna av innovationsstödet i Norrbotten under perioden 2010 till 2019.

Uppdraget ska bidra med lärande om vilka effekter som stödet lett till och även lyfta fram goda exempel på innovationsstöd som kan inspirera utformningen av framtida innovationsstöd.

I uppdraget använder vi oss av:

  • Förändringsteori som grund för analys och diskussion.
  • Portföljanalys som ramverk för att kartlägga typer av företag som fått stöd och innovationsstödets resultat.
  • Enkät till företagsledare för att undersöka innovationsstödets effekter.
  • Fallstudier av mer eller mindre bra exempel på interventioner som finansierats av innovationsstödet.

Till skillnad från i andra effektutvärderingar, såsom vår effektutvärdering av EU:s regionalfond 2014–2020, har vi i det här uppdraget valt att inte genomföra en ekonometrisk analys av innovationsstödet. Detta beror på att ekonometrisk analys förutsätter ett dataunderlag som sällan finns tillgängligt på regional nivå.

Uppdraget pågår under hösten och vintern 2022 och ska slutrapporteras i januari 2023.

Vill du mäta effekterna av ert innovationsstöd?

Arbetar du på en region eller annan organisation som vill mäta effekterna av ert innovationsstöd på deltagande företag och på samhället i stort? Effektutvärdering av innovationsstöd är ett av våra expertisområden på Oxford Research.

Till exempel har vi under 2022 hjälp Tillväxtanalys att utvärdera de långsiktiga effekterna av EU:s regionalfond 2014–2020. Utvärderingen visade att regionalfonden haft signifikanta positiva effekter på de deltagande företagens nettoomsättning, förädlingsvärde och sysselsättning.

Under 2022 utvärderar vi för Tillväxtverkets räkning effekterna av EU:s regionalfond på regionala innovations- och företagsfrämjande system samt forsknings- och innovationsmiljöer. Från dessa och tidigare effektutvärderingar tar vi med oss kunskaper, metoder, analysramverk och modeller som vi kan använda för att mäta effekterna av din regions eller organisations innovationsfrämjande verksamhet.

Kontakta konsultchef Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se om du vill veta mer om vårt erbjudande inom effektutvärdering av innovationsstöd.