Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att leda två processledarträffar inom det nationella projektsamarbetet för energi och klimat - "Klimatsynk". Träffarna ska bidra till lärande och skapa incitament för ökat utbyte mellan olika aktörer i energi- och klimatfrågor.

Det övergripande syftet med Klimatsynk är att samla och samordna pågående projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfondens tematiska mål 4 (”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”). Klimatsynk, som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Energimyndigheten, ska fungera som en mötesplats där projekten kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

[Klimatsynk] samordnar aktiviteter, skapar synergier och undviker överlappningar samt ökar lärandet mellan de åtta regionala och det nationella programmet inom Tematiskt område 4. – Klimatsynks hemsida

Träffarna följs upp och sammanställs

Det uppdrag som Oxford Research har tilldelats består i att planera och genomföra två processledarträffar under hösten 2020. Målet med träffarna är att projektledare ska få möjlighet att lära av varandra, utbyta erfarenheter och bidra med informationsspridning med Klimatsynk som plattform. Diskussionen under träffarna kommer även att sammanställas och följas upp i en enkät.

Uppdraget innefattar även planering och genomförande av en slutkonferens under våren 2021.

Uppdraget slutrapporteras i december 2021.

Erfarenhet av processledning

Oxford Research har bred erfarenhet av uppdrag inom det klimatpolitiska området samt av att moderera träffar för erfarenhetsutbyte. Under hösten 2019 hade vi i uppdrag av Tillväxtverket att moderera erfarenhetsutbyte mellan innovationsprojekt inom ramen för den nationella mötesplatsen ”Innovationssynk”.