Oxford Research har under 2019 fått i uppdrag att fortsätta leda projektledarträffar och en konferens inom ramen för Tillväxtverkets mötesplats Innovationsynk.

Innovationsynk är en mötesplats på Tillväxtverket för ERUF-projekt som fokuserar på insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling. Mötesplatsen består av fyra projektportföljer:

  1. Life science.
  2. Uppkopplad och innovativ industri.
  3. Smarta regioner och städer.
  4. Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Syftet med mötesplatsen är att stödja projekt inom tematiskt mål 1 genom att bidra till ökad samverkan och samordning.

Tillväxtverket har gett i uppdrag till Oxford Research att under 2019 fortsätta leda projektledarträffarna inom ramen för mötesplatsen samt att bistå i genomförandet av en konferens. Uppdraget innefattar ansvar för upplägg och genomförande baserat på projektens utvecklingsområden samt tillgänglig dokumentation. Konferens kommer att samla cirka 130 projektledare och syftar till att inspirera, erbjuda portföljövergripande erfarenhetsutbyte mellan projektledarna samt till diskussioner med myndigheterna.

Diskussionerna på träffarna och konferensen dokumenteras och sammanställs i en rapport som färdigställs i slutet av 2019.

Här kan du ta del av den första rapporten från projektledarträffarna som hölls 2018.