Oxford Research ska under hösten utvärdera stödformen Projektinitiering inom Östersjösamarbetet på uppdrag av Svenska Institutet.

Projektinitiering, PI, är en stödform inom ramen för samarbete i Östersjöregionen som erbjuder svenska aktörer en möjlighet att ansöka om projektmedel. Syftet är att skapa och utveckla nya projektsamarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt, och i förlängningen, en fördjupad integration av regionen.

Projekten som får stöd av Svenska Institutet ska ha en tydlig koppling till EU:s strategi för Östersjön (EUSBSR) och ska ha samarbeten med aktörer i andra länder i Östersjöregionen (Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Polen, Estland, Lettland och Litauen). Stöd kan även ges till samarbeten med länder som ingår i EU:s östliga partnerskap.

PI lanserades 2012 och har sedan dess haft sex utlysningar där stöd har beviljats till totalt 245 enskilda projekt. Verksamheten styrs av Strategin för Svenska Institutets verksamhet gällande samarbete inom Östersjöregionen för perioden 2016-2020.

Oxford Research utvärderar stödformen PI med fokus på att:

  • Utvärdera programmets effektivitet, hållbarhet, kostnadseffektivitet, relevans och resultat med fokus på effekter.
  • I samråd med SI utvärdera hur PI:s programlogik har utvecklats och förändrats sedan 2012, och i detta arbete bistå med en bedömning av den nuvarande programdesignens styrkor och svagheter.

Utvärderingen redovisas i en skriftlig rapport i december 2018 och kommer även att presenteras för SI i januari 2019. Uppdraget genomförs inom ramen för Oxford Researchs ramavtal med Svenska Institutet.