Oxford Research samarbetar med Innolink och Icelandic Tourism Research Centre i en studie för Nordiska ministerrådet som ska kartlägga den inhemska turismen i de nordiska länderna.

Studien syftar till att dela erfarenheter om den inhemska turismen i de nordiska länderna och vilka insatser som genomförts för att utveckla den inhemska turismen i kölvattnet av covid-19-pandemin. Satsningar på inhemsk turism är aktuella, inte bara utifrån de utmaningar som pandemin inneburit, utan även mot bakgrund av Rysslands illegala invasion av Ukraina, ökade energipriser, en stundande lågkonjunktur och klimatförändringar som alla ställer nya krav på besöksnäringens företag.

Ska sprida kunskap om goda exempel

Flera metoder kommer att användas för att samla in data till studien, däribland dokumentanalyser av strategidokument och projektbeskrivningar, kvantitativa analyser av deskriptiv statistik, en webbenkät med företag i besöksnäringen, kvalitativa fallstudier av Danmark, Finland, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland samt en interaktiv workshop med nordiska intressenter inom turism och besöksnäring.

En del i studien handlar om att identifiera och sprida kunskap om goda exempel på satsningar på inhemsk turism i de nordiska länderna. Studien ska bland annat fungera som kunskapsunderlag för utformningen av framtida satsningar på inhemsk turism i de nordiska länderna.