TITA TI6

TITA-projektet är en gemensam satsning av en mängd aktörer i Skåne-Blekinge inför etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. För delprojekt TI6 inom TITA har Oxford Research fått i uppdrag att genomföra en studie kring hur näringslivet kan ta del av de möjligheter och behov i form av varor och tjänster som öppnas upp i samband med etableringen av anläggningarna. Syftet med delprojekt TI6 är att skapa förutsättningar för ett närmande mellan anläggningarnas etablering och det lokala/regionala näringslivet samt medverka till att etableringen utvecklas till en tillväxtmotor för näringslivet så att fler företag skapas, fler företag växer och att sysselsättningen ökar

I studien, som främst baseras på intervjuer från ESS och MAX IV, berör Oxford Research följande områden: 

  • Vilka varor och tjänster som kommer att efterfrågas i samband med att anläggningarna etableras, och när i tid dessa behov uppkommer;
  • Vilken typ av mötesplattformar som kan skapas för att industrins tekniska kompetens ska kunna se möjligheter och utveckla nya idéer tillsammans med forskningsanläggningarna;
  • Politiska, tekniska och ekonomiska skillnader mellan ESS och MAX IV, och vilka effekter detta får för upphandling av varor och tjänster till anläggningarna;
  • Vilka möjliga vägar företagen i regionen har för att komma in som leverantör av varor och tjänster till anläggningarna;
  • Kartläggning av de investeringar i exempelvis bostäder, internationella skolor och hotell som är på gång i Skåne och Blekinge som ett resultat av etableringen av anläggningarna;
  • Ett förslag på metodik för hur man långsiktigt kan arbeta vidare med kartläggning av anläggningarnas behov och framtida upphandlingar. 

Studien sammanfattades i en kortare version som distribuerades till en stor mängd företag i Skåne och Blekinge. En del av studiens resultat mynnade även ut i hemsidan www.tillvaxtmotor.se som syftar till att utgöra ett stöd till företag i regionen för framtida upphandlingar vid ESS och MAX IV.

 

Se fler publikationer →