Under perioden juli till september 2019 stöttade Oxford Research Region Jämtland Härjedalen i att implementera hållbarhetsaspekter och Agenda 2030 i det regionala strategiarbetet. Uppdraget utmynnade i en rapport som bland annat presenterar en nationell och internationell kartläggning av metoder för att arbeta med Agenda 2030 samt en analys av hur hållbarhetsaspekterna och Agenda 2030 integrerats i Region Jämtland Härjedalens utvecklingsstrategi.

Under 2019 pågår ett arbete i Region Jämtland Härjedalen med att revidera den regionala utvecklingsstrategin. Som en del av revideringsprocessen ville regionen se över befintliga analysunderlag, vidareutveckla dessa och implementera hållbarhetsperspektiv och globala mål (Agenda 2030) i analys, uppföljning, strategier och regionala processer. Region Jämtland Härjedalen gav Oxford Research i uppdrag att agera stöd i processen för att ytterligare stärka sin kapacitet i arbetet.

Uppdraget genomfördes i tre faser:

  1. Genomgång av den nuvarande regionala utvecklingsstrategin och uppföljningsrapporten ”Läget i länet” och hur de kopplar an till dagens hållbarhetsmål och Agenda 2030
  2. En vidareförädling av regionens digitala plattform för att tillgängliggöra statistik och analys
  3. En omvärldsbevakning av befintliga metoder och arbetssätt för implementering av hållbarhetsaspekter och Agenda 2030 i strategier – både nationellt och internationellt

I slutrapporten till regionen konstaterades att:

  • En majoritet av målen i den regionala utvecklingsstrategin 2014–2030 har bäring på de globala målen
  • Mål för jämställdhet respektive miljö- och klimat bör tydligare implementeras mot den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar. Detta gäller framför allt mål om jämlikhet som helt saknas i strategin
  • Inför revideringen av den regionala utvecklingsstrategin bör målstrukturen ses över
  • Den digitala plattformen bör utvecklas utifrån en ny målstruktur och mot en analys- och kommunikationsplattform för det regionala tillväxtarbetet
  • Den regionala utvecklingsstrategin bör ha en anpassad implementering av Agenda 2030 framarbetad utifrån FN:s 8-stegsmodell

Ta del av hela rapporten till höger.

Har du frågor om rapporten eller vill veta mer om det stöd vi erbjuder inom Agenda 2030 och hållbarhet? Vänligen kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →