Uppdragsgivare Svenska Institutet

Hur uppfattas Sverige utomlands? På uppdrag av Svenska Institutet (SI) har Oxford Research kartlagt Sverigebilden i medierapporteringen av riksdagsvalet 2014 i Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Turkiet och Tyskland-

I studien har Oxford Research i samarbete med Lissly och Textual Relations utvecklat en innovativ metod baserad på crowdsourcing för att undersöka hur medierapporteringen runt valet påverkat uppfattningen av Sverige i förhållande till tre egenskaper: demokrati, öppenhet och attraktivitet.

Mediekartläggningen har påvisat en serie återkommande teman i utländsk media. Sverigedemokraterna omskrivs frekvent i samband med deras valframgångar och vågmästarroll.  Ett annat tema är Alliansregeringen som i många fall beskrivs som framgångsrik i sin hantering av finanskrisen och sin ekonomiska politik. Även Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven ges uppmärksamhet. 

Genom att låta respondenter i respektive land bedöma utvalda artiklar har studien bekräftat att bilden av Sverige genomgående är positivt värdeladdad i de sex länderna. Dock skiljer sig bedömandena något mellan länderna. I enighet med tidigare undersökningar visar studien att och omdömet om Sverige sjunker parallellt med ökade geografiska avstånd. Tyskland och Ryssland ger Sverige högst omdömen medan Brasilien och Indien ger de lägsta. Omdömena i Turkiet ligger däremellan.

Rapporten ger en inblick i hur personer i de aktuella länderna värderar Sverige utifrån den identifierade rapporteringen, vilket bidrar till fördjupad kunskap om Sverigebilden.

Se fler publikationer →