Länsstyrelsen Stockholm

Denna internationella fallstudie är framtagen inom ramen för Innovationskraft Sthlm som ett led i implementeringen av den regionala innovationsstrategin. Fallstudierna synliggör hur olika internationella storstadsregioner arbetar konkret med strategiska satsningar och vad som gör dem framgångsrika. En generell slutsats är att det fordras samordnade, efterfrågestyrda insatser av aktörer med hög legitimitet och en utmaning är att se möjligheter till korsbefruktning mellan områdena.

Se fler publikationer →