I maj 2017 fick Oxford Research i uppdrag att i samarbete med Add Gender genomföra en genomlysning av fördelningen av regionala projektmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv.

Genomlysningen är en del av Region Värmlands arbete inom regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt och syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas för att förbättra fördelningen av projektmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv samt leda till ökad effektivitet av det regionala tillväxtarbetet. Genomlysningen har genomförts i form av en sammanställning och analys av beslutade medel åren 2013 och 2016 samt en intervjustudie med personer som arbetar med regional tillväxt på Region Värmland.

Rapporten identifierar sex utvecklingsområden för att att bidra till en mer jämlik fördelning av regionala tillväxtmedel i Värmland:

  1. Öppna upp för att tänka nytt kring nätverk och informationskanaler. De flesta som söker projektmedel hos Region Värmland är aktörer som redan har upparbetade relationer och som är vana projektägare. För att möta utmaningar med ojämlik fördelning av medel och en könssegregerad arbetsmarknad krävs ett nytänk kring vilka kanaler och nätverk som används för att informera om möjligheten att söka projektmedel.
  2. Främja en konkurrenskultur i ansökningsförfarandet. Det har tidigare funnits en tendens att avstå från att ge avslag på projektansökningar. Vi ser ett behov av att främja en konkurrenskultur i ansökningsförfarandet för att höja kvaliteten och nå fler sökanden.
  3. Kvalitetssäkra bedömningen av arbete med de horisontella målen. Det finns ett behov av att stärka den interna kunskapen om de horisontella målen för att möta upp den stora vilja och det intresse som finns inom Region Värmland att uveckla arbetet med dessa frågor. Kunskapen är i dagsläget ojämnt fördelad, vilket riskerar att leda till att bedömningar blir personberoende.
  4. Förtydliga förväntningar – internt och externt. Förväntningarna kring hur projekt ska arbeta med de horisontella målen har varit otydliga och det är ovanligt att projekt tillämpar ett så kallat transformativt arbetssätt med jämställdhet. Region Värmland behöver förtydliga på vilken nivå projekten förväntas arbeta med de horisontella målen.
  5. Stärk stödet för projektägare och ha tydliga konsekvenser av att inte leva upp till målen. Idag är uppföljningen av projektens arbete med de horisontella målen bristfällig. Vi ser att det är viktigt att dels skapa positiva incitament och erbjuda stöd för projektägare att arbeta med de horisontella målen och dels att förtydliga konsekvenserna av att inte leva upp till uppsatta mål.
  6. Löpande projektportföljsanalyser skapar förutsättningar för att arbeta i linje med strategidokument. Genomlysningen visar att det finns en viss diskrepans mellan vilka branscher som får ta del av regionala projektmedel, och vilka branscher som är prioriterade i Region Värmlands strategidokument. Projektportföljsanalyser behöver göras löpande för att skapa förutsättningar för Region Värmland att styra mot de antagna strategierna.
Se fler publikationer →