Uppdragsgivare: Fyrbydal kommunförbund och Östfold Fylkeskommune

Västra Sverige med Göteborg, samt sydöstra Norge med Oslo, är de regioner i respektive land där mest gods transporteras. Mellan dessa båda regioner, och på var sin sida gränsen, ligger Østfold och Fyrbodal, som därmed också utgör ett gemensamt nyckelområde för det gränsregionala transportsystemet. Betydande godsflöden transporteras dagligen till, från och genom Østfold och Fyrbodal.

Intermodala Godstransporter Statistik är ett Interreg-projekt i Sverige-Norge-programmet med Østfolds Fylkeskommun och Fyrbodals Kommunalförbund som projektägare. Projektet har som övergripande mål att skapa långsiktigt hållbara godstransporter genom ökad användning av flera trafikslag i kombination med varandra, så kallade intermodala transporter. Detta ska göras genom att i projektet ge underlag för att bidra till en omställning av transportmönstren.

Projektets första del utgörs av en godsflödesanalys som syftar till att inventera godsflödena i regionen och på så sätt ge en förståelse för vilka och hur stora flöden som kan tänkas flyttas över till intermodala transportlösningar. Oxford Research fick därför i uppdrag att under hösten 2011 genomföra en analys av godsflödet i Fyrbodal och Østfold.

Varuflödesundersökningen har visat att det finns en potential att flytta över transporter från enbart vägtransporter till olika typer av intermodala transportlösningar. Störst är denna potential för avgående gods där andelen gods som transporteras enbart på väg (56 %) är markant högre än för ankommande gods (30,5 %).

Tillverkningsindustrini Fyrbodal och Østfold är extra intressant eftersom den transporterar större godsmängder över längre sträckor vilket gör att intermodala lösningar blir mer konkurrenskraftiga. Lastbilen har nationellt under de senaste decennierna tagit marknadsandelar även bland de långa transporterna. Denna utveckling kan och bör ändras.

 

Se fler publikationer →