Uppdragsgivare: Region Skåne

På uppdrag av delprojekt TA3, TI5 och TI6 inom TITA-projektet har Oxford Research genomfört en analys av industrins framtida kopplingar till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV ur ett leverantörs- och användarperspektiv. För leverantörsperspektivet – det vill säga hur det offentliga kan främja leveransen av varor och tjänster till ESS och MAX IV från skånska företag – har inspiration hämtats från arbetet vid fusionsreaktorn ITER, det danska Big Science Sekretariatet, Interregprojektet Cluster for Accelerator Technology (CATE) och det arbete som Vetenskapsrådet bedriver på nationell nivå. Stor uppmärksamhet ägnades även åt den framtida industriella användningen av ESS och MAX IV. För detta syfte har en internationell utblick har gjorts till tre motsvarande forskningsanläggningar; Paul Scherrer Institut i Schweiz,Canadian Light Source i Kanada och Oak Ridge National Laboratory i USA.

Rapporten huvudsakliga slutsats är att stödfunktioner såväl för leverans till, som användning av, ESS och MAX IV kommer vara helt avgörande för graden av industriellt engagemang vid anläggningarna i framtiden. Detta ser vi inte minst på leverantörssidan där föreställningen från svenskt håll att industrin själva har kapacitet att bevaka upphandlingar samt leverera till europeisk forskningsinfrastruktur inte fallit väl ut. Det är vidare i stödfunktioner för potentiella leverantörer till ESS/MAX IV och annan europeisk forskningsinfrastruktur som det offentliga har en särskilt viktig roll att spela, till skillnad från stödfunktioner för industriellt användande där aktörer från universitet och privata tjänsteföretag har möjlighet att axla denna roll.

Rapporten presenterades på TITA-projektets partnerskapsmöte den 12 mars. En sammanfattning av Partnerskapsmötet och presentationen finner ni här: http://essmax4tita.skane.com/content/kraftfullt-partnerskapsmote

Se fler publikationer →