Nulägesanalys av Stockholmskommunernas arbete

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har Oxford Research under vintern 2015-2016 gjort en kartläggning av hur kommunerna i Stockholms län arbetar med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Studien genomfördes huvudsakligen som en enkätstudie till samtliga kommuner i länet, som kompletterades av intervjuer och dokumentstudier.

Analysen visar att många kommuner i Stockholms län bedriver ett aktivt arbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Men den visar också att det i en majoritet av kommunerna saknas mål för arbetet med mänskliga rättigheter. I arbetet med att sätta mål för jämställdhet har många kommuner kommit längre.

Analysen visar att det råder mellan- och inomkommunala skillnader och att arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter främst sker inom sådana verksamhetsområden som vanligtvis ligger under utbildnings-, social-, kultur- och fritidsförvaltningarna.  

När det gäller mänskliga rättigheter arbetar de flesta kommuner i länet aktivt med frågor som rör ickediskriminering, barnrätt, funktionshinder och mångfald inom en eller flera delar av sin verksamhet.

Inom jämställdhetsområdet prioriteras insatser för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt insatser som stimulerar en jämnare fördelning av makt och inflytande.  

På frågan om vilka utmaningar kommunerna ser i det framtida arbetet med mänskliga rättigheter har 76 procent angett främlingsfientlighet som det mest utmanande området.

I det fortsatta arbetet för jämställdhet är den främsta utmaningen, enligt enkätrespondenterna, mäns våld mot kvinnor. Andra utmaningar som uppfattas som viktiga är trygghet i offentliga miljöer samt den könssegregerade arbetsmarknaden.  

Rapporten presenterades vid ett seminarium för kommunerna i Stockholms län, och kommer att fungera som ett underlag för Länsstyrelsens fortsatta arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter.

För mer information, vänligen kontakta Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se  

Se fler publikationer →