Oxford Research har under perioden 2017 till 2019 haft i uppdrag av Tillväxtverket att löpande utvärdera den gröna investeringsfonden Almi Invest GreenTech (”Gröna fonden”). Här kan du läsa om utvärderingens genomförande och resultat samt ta del av utvärderingens slutrapport.

Gröna fonden är en satsning på 650 miljoner kronor som ska investeras i cirka 50 företag till och med år 2023. Fonden erbjuder ägarkapitalinvesteringar till innovativa små och medelstora företag vars produkter och tjänster bidrar till reduceringen av klimatgaser. Fonden erhåller finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden/Tillväxtverket, Energimyndigheten, Almi Företagspartner och Almi Invest.

Oxford Researchs löpande utvärdering av Gröna fonden har syftat till att bedöma fondens relevans, ändamålsenlighet och effektivitet. I utvärderingens slutrapport behandlas fondens förutsättningar för att bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att sätta verksamheten i en större kontext av vad som krävs för den gröna omställningen.

Data för bedömning insamlades i huvudsak genom litteraturstudier, forskar- och expertintervjuer, dialoger med berörda myndigheter, deltagande observationer, workshops med experter och forskare, intervjuer med genomförandeorganisationen och portföljbolag, samt studier av fondens dokumentation och inrapportering till Tillväxtverket.

Utvärderingen drar bland annat slutsatsen att fondens verksamhet är väl positionerad för att bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Fonden investerar i ett flertal av de branscher och sektorer där utmaningarna är som störst samtidigt som det finns ett uttalat behov av nya metoder och tekniker. Utvärderingen konstaterar därtill att fonden är väl anpassad för kapitalintensiv grön teknik med långa investeringshorisonter.

Ladda ner utvärderingens slutrapport till höger för att ta del av fullständiga resultat och slutsatser.

För frågor om utvärderingen och rapporten är du välkommen att kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →