Oxford Research har genomfört en löpande utvärdering av ERUF-projektet Grow International Southern Sweden under åren 2015-2018. Projektet syftade till att ta fram en modell för att försöka öka exporten och internationaliseringsgraden hos skånska företag.

Oxford Research har under åren 2015-2018 löpande utvärderat den regionalfondsfinansierade satsningen Grow International Southern Sweden (GISS) på uppdrag av Invest in Skåne.

Avsikten med GISS har varit att ta fram en modell för att försöka öka exporten och internationaliseringsgraden hos skånska företag. Projektet syftar till att förenkla och korta tiden för företag som vill ta sitt första steg eller fortsätta stegen ut på internationella marknader genom en kombination av ekonomiskt stöd, nätverksmöjligheter och individuell coachning. I satsningen ingår klusterorganisationer som har en koppling till varandra i och med att de kommer från livsmedels- förpacknings- och tillverkningsindustrin i syfte att skapa mervärde för de deltagande företagen.

Slutrapporten syftar till att göra en sammantagen bedömning av det projektets verksamhet och arbetssätt, måluppfyllelse, bidrag till regionens innovationssystem samt att ge rekommendationer inför liknande projekt. Slutrapporten bygger på de tre delrapporter som Oxford Research författat som en del av den löpande utvärderingen av projektet samt en utvärdering av projektets sista omgång.

Efter att löpande ha utvärderat projektet under nästan tre år bedömer Oxford Research att GISS på ett övergripande plan har bidragit med att demonstrera vilka element som är viktiga för att internationaliseringsfrämjande åtgärder ska ha möjlighet att lyckas. Rent specifikt bedömer vi att fem huvudfaktorer har bidragit till projektets framgång:

1. Flexibilitet genom att anpassa programmet så att företagens behov sätts i fokus
2. Ekonomiskt stöd som gjort det möjligt för företagen att satsa på en internationalisering
3. En hög nivå av service från projektledningen och arbetsgruppens sida
4. Ett genomgående nätverkstänk. Nätverken som bildats genom företagsträffarna har skapat en mötesplats för entreprenörer och företag med liknande behov och olika bakgrund
5. Låg administrativ börda för företagen har lockat fler företag att delta och satsa på internationalisering

GISS har således hittat en vällyckad och överförbar modell för att attrahera små och medelstora företag som är intresserade av att öka sin export, som med regional anpassning skulle kunna användas av liknande projekt. Projektets tvådelade arbetssätt som kombinerar nätverksbyggande och samverkan med individuellt anpassat ekonomiskt stöd har förutsättningar att fungera som en språngbräda i hur regionen fortsätter sitt arbete med export- och internationaliseringsfrämjande insatser.

Se fler publikationer →