Under hösten och vintern 2017-2018 har Oxford Research genomfört två parallella slututvärderingar av regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget i Småland - en på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronoberg och en på uppdrag av Tillväxtverket.

I den här rapporten presenteras slututvärderingen av Tillväxtverkets process- och dialogbaserade utvecklingsarbete i Glasrikeuppdraget (2012–2017). I utvärderingen knyts resultaten av Tillväxtverkets process- och dialogbaserade arbete till teorin om intermediärers roller och funktioner i regional utveckling, för att på så sätt kunna dra slutsatser och lärdomar för myndighetens framtida dialogbaserade arbete. De huvudsakliga lärdomarna och rekommendationerna som presenteras i slututvärderingen kan sammanfattas som följer:

  • Det induktiva tillvägagångssättet vid process- och dialogbaserat arbete förutsätter ett brett uppdrag och gynnas av avsaknaden av allokerade statliga medel. Arbetssättet gynnas även av ett tydligt mandat för Tillväxtverkets tjänstepersoner, stort personligt ledarskap och förkunskaper om regionen. Tillväxtverket rekommenderas därför att tillsätta personer med förkunskaper om den region som arbetet sker i. Samtidigt bör flera personer från myndigheten kopplas in i arbetet för att minimera sårbarhet till följd av individberoende.
  • Dialogarbetets bidrag till att förankra projektidéer lokalt har visat sig viktigt för långsiktigheten i utvecklingsarbetet. Tillväxtverket rekommenderas därför att genomföra grundliga analyser av resultatet av dialogrundor för att säkerställa att djup lokal förankring finns för de projektidéer som genereras. Det är även viktigt att Tillväxtverket arbetar kapacitetsbyggande gentemot lokala aktörer i syfte att öka deras förmåga till projektutveckling och att producera kvalificerade ansökningar.
  • Tillväxtverket har genom det process- och dialogbaserade arbetet fyllt flera av de centrala roller och funktioner som förutsätts av en intermediär, bland annat genom att peka på gemensamma behov samt genom att bidra med finansiering. Tillväxtverket rekommenderas att fortsätta arbeta process- och dialogbaserat där det lämpar sig utifrån de grundförutsättningar som finns i ett uppdrag.
  • Tillväxtverket har i Glasrikeuppdraget tagit rollen som lokal intermediär och har därigenom tagit en större roll än vad som förväntas av myndigheten. Ett alltför stort lokalt engagemang medför samtidigt risker om kapaciteten att driva arbetet framåt saknas hos de genomförandet parterna. Tillväxtverket rekommenderas därför att delegera ansvar för den operativa framdriften av utvecklingsprocesser till lokala och regionala aktörer.
  • En genomgripande överlämning av den regionala samordningen är nödvändigt för att möjliggöra långsiktiga effekter av utvecklingsprocesser. Tillväxtverket rekommenderas att tidigt etablera kontakt med de regionalt utvecklingsansvariga för att främja att tillräcklig mottagarkapacitet finns för en genomgripande överlämning av rollen som intermediär.
Se fler publikationer →