I juli 2019 upphandlades Oxford Research att utvärdera genomförandet och utfallet av strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige. Uppdraget är nu slutfört och slutrapporten finns  tillgänglig för nedladdning till höger på den här sidan.

Utvärderingens resultat ska fungera som ett underlag för de vägval som regionalt utvecklingsansvariga organisationer i Östra Mellansverige står inför i kommande programperiod. Nedan följer ett utdrag från rapportens avslutande kapitel.

”Det gemensamma utvecklingsarbetet inom ÖMS präglas av en positiv anda som stärkts under strukturfondsperioden 2014–2020. Vi bedömer att aktörer som regionalt utvecklingsansvariga organisationer, strukturfondspartnerskapet och förvaltande myndigheter i allt högre utsträckning börjar se sig mer som en del av det storregionala systemet. Inom- och mellanregionalt lärande mellan insatser har ökat möjligheterna till nya processer som ger strukturförändring. ÖMS är på väg in i en mognadsfas med samhandling där aktörerna utifrån sina förutsättningar i det dagliga arbetet kan bidra till de gemensamma ambitioner som finns bland aktörerna.”

Läsare av rapporten som vill veta mer får gärna kontakta Per Holmström på Region Örebro län eller Ylva Grauers Berggren, ansvarig för uppdraget på Oxford Research.

Se fler publikationer →