– ett kunskapsunderlag

För tillfället byggs två världsledande forskningsanläggningar i Lund – synkrotronljusanläggningen MAX IV och neutronspallationsanläggningen European Spallation Source (ESS). De två forskningsanläggningarna utgör bland de största satsningarna på forskningsinfrastruktur såväl nationellt som på ett europeiskt plan någonsin, med en samlad byggnadskostnad på 18 miljarder kronor. I syfte att stärka tillväxten, innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV har projektet ESS MAX IV i regionen – TITA satts igång. TITA finansieras av en rad aktörer såsom samtliga kommuner i Skåne, Region Skåne, Lunds universitet och Europeiska regionala utvecklingsfonden och består av nio delprojekt

Inom delprojekt TA3 inom TITA fick Oxford Research i uppgift att samla in erfarenheter och lärdomar från liknande forskningsmiljöer i Europa, samt på regional och nationellt nivå i Sverige, rörande kompetensförsörjning för byggnation och drift av anläggningarna; hur strukturer för tekniköveröring mellan anläggningarna och industri kan främjas samt vilka generella effekter som kan tänkas följa av anläggningarnas etablering. Fallstudier genomfördes på europeisk nivå vid forskningsanläggningarna PSI i Schweiz, ILL och ESRF i Frankrike samt ISIS och Diamond i Storbritannien. En mängd intervjuer genomfördes även regionalt och nationellt i Sverige vid ESS och MAX IV, en rad svenska universitet och offentliga myndigheter. Projektet genomfördes i samarbete med Olof Hallonsten (PhD) vid Forskningspolitiska Institutet, Lunds universitet samt Oxford Researchs samarbetspartners inom ENSR-närverket -KMU Forschungi Österrike,The Center for Small and Medium Sized Enterprises(CSME) vid Warwick Business School ochCentre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie(CRÉDOC) i Paris, Frankrike.

De slutsatser och rekommendationer som rapporten utmynnar i är tänkta att utgöra ett kunskapsunderlag för framtida insatser såväl i Skåne som nationellt utifrån etableringen av ESS och MAX IV.

Se fler publikationer →