Oxford Research har bidragit till en omfattande studie om utmattning i arbetslivet, framtagen av  Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound. Studien konstaterar bland annat att det inom EU inte finns något gemensamt förhållningssätt till frågan utmattning och utbrändhet.

Sjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom – även kallat utbrändhet – har ökat kraftigt i Sverige och har under senare år varit ett hett ämne i debatten om svenska arbetstagares arbetsmiljö och arbetsvillkor. Utmattning är även föremål för en ny studie framtagen av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound).

Studien visar att frågan om utmattning fortfarande är förhållandevis outforskad ur ett europeiskt perspektiv. Definitionen av utmattning skiljer sig åt mellan länder, och Sverige är ett av få länder där utmattningssyndrom klassas som en medicinsk diagnos. Vidare pekar studien på att det inom EU inte finns något gemensamt förhållningssätt och att insatser och åtgärder skiljer sig åt mellan medlemsländerna. Eurofound konstaterar att mer forskning behövs för att i längden kunna förbättra stödet till både arbetstagare och arbetsgivare.

Oxford Research Sverige är nationell korrespondent till Eurofound för Sverige och Finland, och genomförde den svenska respektive finska datainsamlingen inför framtagandet av rapporten.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag för Eurofound.

Se fler publikationer →