Oxford Research hade under perioden april till augusti 2019 i uppdrag att utreda kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbottens län. Utredningen genomfördes som ett led i Region Norrbottens arbete med att samordna och leda den regionala näringslivsutvecklingen.

Syftet med utredningen var att kartlägga utbudet av finansieringskällor som riktar sig till företag i regionen och ställa utbudet i relation till efterfrågan. Med hänsyn därtill gjordes en övergripande bedömning av hur välfungerande det regionala kapitalförsörjningssystemet i länet är.

Dataunderlaget bestod av cirka 20 intervjuer med finansieringsaktörer och intermediärer, cirka 60 intervjuer med företag i länet med spridning på bransch och geografi, analys av data från öppna källor, en minienkät till näringslivschefer samt en skuldsättningsanalys baserad på Statistiska centralbyråns (SCB) branschnyckeltal.

Utredningen visade att:

  • Tillgången till extern finansiering för företag i Norrbotten ligger i nivå med hur det ser ut i Sverige i stort. Däremot finns det vissa variationer inom regionen när det gäller möjligheter att tillgå traditionell bankfinansiering. Detta tycks i dagsläget kompenseras väl av offentliga marknadskompletterande instrument.
  • Tillgång till extern finansiering upplevs generellt som ett betydligt mindre problem i jämförelse med exempelvis tillgång till kompetens. Kompetensbristen, som både företag och systemaktörer vittnar om, har även en indirekt påverkan på företagens förmåga att tillgå extern finansiering, då denna påverkar kvaliteten på företagen som söker finansiering.
  • Det finns en utsatthet inom kapitalförsörjningssystemet sett till Malmfälten och Övriga Norrland som beror på att den förlitar sig på ett fåtal enskilda aktörer (främst Sparbanken Nord och Norrlandsfonden) och offentliga finansiärer (regionala stöd, Almi företagspartner). Det tycks även har bidragit till att det finns en mer omfattande ”vana” att ta emot offentliga stöd i de glesbefolkade delarna av regionen.
  • Samverkan mellan de företagsfrämjande aktörerna och finansiärerna i regionen bedöms överlag som välfungerande, där det finns välutvecklade nätverk mellan aktörerna och en tradition att slussa företag till varandra. Kvaliteten i samverkan med kommunernas näringslivskontor bedöms som mer varierande.

Utredningen lämnade följande tentativa rekommendationer:

  • Gör en bedömning av de sammanlagda kostnaderna av att upprätthålla de marknadskompletterande instrumenten för företagsfinansiering i Norrbotten idag och sätt det i relation till att arbeta med främjandeinstrument mot finansieringsaktörer för att stärka deras närvaro i fler delar av regionen.
  • Satsningar på utveckling av regionens innovationssystem och kompetens inom företagande har gett effekt när det kommer till företagens möjligheter att attrahera finansiering. Överväg möjligheter att stärka kapitalförsörjningssystemet genom att höja kvaliteten på efterfrågesidan.
  • Adressera de strukturella problemen – bland annat kostnader för investering i fastigheter – direkt och överväg andra typer av mekanismer än banksystemet.
  • Verka för högre kompetens och en starkare samverkan mellan främjandeaktörerna över hela länet i frågor om kapitalförsörjning, där näringslivskontoren har en potential att stärka sin roll.

Ta del av utredningens slutrapport till höger.

För frågor om uppdraget, vänligen kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg, thomas.westerberg@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →