Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Hästnäringen beskrivs som en prioriterad verksamhet för mottagande av företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Hästnäringen anges ha betydande potential inom områden som turism, avel, foderproduktion, träningsanläggningar och för att öka landsbygdens attraktionskraft.

Oxford Research har utfört en utvärdering av företagsstödet till hästföretagare på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Resultat och analys är baserat på enkätsvar, djupintervjuer samt skrivbordstudier

Nedan följer några övergripande sammanfattande punkter: 

  • Beviljade stöd har skapat få arbetstillfällen i dagsläget. Stödmottagarna är dock positiva inför framtiden och tror att de kommer anställa på heltid, deltid eller genom timanställningar. 
  • Stödet har lett till ökad omsättning i företagen genom att investeringen eller kompetensutvecklingen skapat förutsättningar för nya intäkter.
  • Stödet är en förutsättning för snabbare utveckling i företagen än om investeringen helt finansierats på egen hand.
  • Det finns ett fortsatt behov av jämställdhetsarbete och kännedom om Länsstyrelsens aktiva jämställdhetsarbete är låg. Enkätresultatet visar även att delar av hästnäringen har låg status
Se fler publikationer →