Nordjobb är ett utbytesprogram där ungdomar i Norden får arbeta, bo och ta del av organiserade fritidsaktiviteter i ett annat nordiskt land eller självstyrande område. Programmet syftar till att skapa ökad rörlighet mellan arbetsmarknaderna i de nordiska länderna och stärka deltagarnas nordiska identitet och samhörighet. Programmet finansieras av Nordiska ministerrådet, Föreningarna Norden, medverkande arbetsgivare och nationella arbetskrafts myndigheter. 

Oxford Research har för Nordiska ministerrådets räkning genomfört en programteoretisk utvärdering av Nordjobb utifrån kriterierna relevans, effektivitet, kostnadseffektivitet, långsiktighet och det nordiska mervärdet av programmet. Utvärderingen är baserad på dokumentstudier och intervjuer med relevanta aktörer i alla de nordiska länderna och de tre autonoma regionerna i Norden.

Utvärdering drar slutsatsen att Nordjobb är ett relevant program vilket även framöver bör finansieras och ett antal rekommendationer för ökad effektivitet och effekt av programmet presenteras i rapporten.

Utvärderingen presenterades på Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetslivs (ÄK-A) årsmöte i Helsingfors tidigare i år.

För mer information, kontakta gärna Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →