Uppdragsgivare: Region Skåne

Den av Region Skåne framtagna klusterstrategin understryker att det finns ett utvecklingsbehov vad gäller att ta fram och implementera indikatorer för kontinuerlig uppföljning av såväl resultat som genomförandeprocess för de skånska klusterinitiativen. För klusterinitiativens legitimitet är viktigt att man kan visa på resultat och nytta för såväl näringslivet som regionen av de satsningar man gör, vilket kräver etablerade former för uppföljning och utvärdering av både kvalitativ och kvantitativ art.

På bakgrund av detta fick Oxford Research i uppdrag att ta fram en utvärderingsmodell för de skånska klusterinitiativen, för att sedan applicera denna på klusterinitiativen Mobile Heights, Training Regions, Packbridge, Media Evolution, Skånes Livsmedelsakademi och Sustainable Business Hub.

Utvärderingsmodellen som Oxford Research tog fram innehåller fyra delar: enkätundersökning till medlemsföretag, insamling av statistik (SCB/UC), processlogg samt kvalitativa intervjuer. Tanken bakom utvärderingen av de skånska klusterinitiativen är att den ska fungera som en så kallad nollpunktsmätning, som efterföljande utvärderingar kan jämföras med.

Se fler publikationer →