Under tre år har Oxford Research löpande utvärderat ERUF-projektet Smart4U som syftade till att främja smart specialisering mellan Västmanlands fyra styrkeområden. Vi har sammanfattat de viktigaste lärdomarna från projektet.

Smart specialisering är en strategisk modell för regionalt utvecklingsarbete som är både fokuserat och inkluderande. Modellen, som har bäring på det teoretiska antagandet att olika branscher kan berika varandra och tillsammans skapa unika fördelar, går ut på att identifiera områden där en region har kunskaps- och konkurrensfördelar – och att koncentrera resurser inom dessa områden för att åstadkomma innovation och tillväxt.

På Oxford Research har vi kunskap om hela processen inom smart specialisering – från inledande analys till implementering, uppföljning och utvärdering. Som en del i vårt arbete med smart specialisering har vi under åren 2016-2018 löpande utvärderat ERUF-projektet Smart4U i Östra Mellansverige – en insats för smart specialisering genom stärkt samverkan mellan Västmanlands fyra styrkeområden: automation, järnväg, energi samt välfärd och hälsa.

Smart4U utgjorde en i många avseenden framgångsrik regional insats för smart specialisering, tvärsektoriell innovation och näringslivsutveckling. I slutrapporten till projektet konstaterade vi att projektet uppnått resultat som i hög grad återspeglade de förväntade resultaten vid projektslut, och att projektet gjort viktiga avtryck på stödsystemet i Västmanland inför framtida insatser för smart specialisering. Vi lyfte samtidigt de svårigheter projektet upplevt i att nå ut till små och medelstora företag.

Vilka lärdomar går då att dra från Smart4U om smart specialisering och projektverksamhet generellt? I slutrapporten framhöll vi flera lärdomar från projektets planering, genomförande och tillvaratagande med relevans för alla som på något sätt arbetar med smart specialisering, innovations- och tillväxtfrämjande. Några av dessa listas nedan:

  • Skapa klarhet i den kapacitet som finns hos projektparterna att arbeta med insatser i linje med de mål som sätts upp. Analysera förutsättningar och förankra projektansökan hos genomförande parter.
  • Skapa som en del i den inledande analysen en förståelse för den variation – likheter och olikheter – som finns mellan de samverkande branscherna. Framställ en tydlig idé och konkreta exempel på hur branschsamverkan ska ske i praktiken.
  • Etablera tidigt i projektet en samsyn om vad som ska åstadkommas (resultatmål) och möjliga vägar för att nå dit (aktiviteter), förslagsvis genom framtagandet av en projektlogik. Var tidiga med att initiera en strategisk process för långsiktigt tillvaratagande av projektets aktiviteter och resultat.
  • Säkerställ funktionella kopplingar mellan de genomförande stödsystemparterna och näringslivet inom samverkande branscher. Tillskriv parterna ett tydligt mandat att arbeta med insatser för smart specialisering inom och mellan branscherna.

Smart4U avslutades vid årsskiftet 2018/19 samtidigt som flera av projektets aktiviteter drivs vidare av projektparterna eller andra aktörer.

För det fortsatta arbetet med smart specialisering i Västmanland rekommenderade vi i slutrapporten att Region Västmanland tar ett starkare grepp om det regionala utvecklingsarbetet, bland att genom att förtydliga syfte, mål och inriktning för det fortsatta arbetet med smart specialisering. Vi lyfte även ett behov av att tydliggöra styrkeområdenas representation i stödsystemet och näringslivet för att på så sätt uppnå bättre förutsättningar för att kunna arbeta med riktade insatser mot länets styrkepositioner.

Klicka här för att ta del av slutrapporten.

För frågor om utvärderingsuppdraget, vänligen kontakta analytiker Roe Langaas, roe.langaas@oxfordresearch.se, (+46) 738 74 85 38.