Nyligen publicerades rapporten från Oxford Researchs utvärdering av Validering Väst. Vi fick en pratstund med analytiker Louise Fabricius om arbetet med utvärderingen och varför validering är en viktig fråga just nu.

Louise, vill du berätta lite kort om vad validering är? Varför är det viktigt?

Validering är en process som innebär att man kartlägger, bedömer, värderar och dokumenterar en individs kompetenser på ett strukturerat sätt. Syftet med validering är att en individ ska få erkännande för sitt kunnande och sina kompetenser oavsett hur de förvärvat dessa. En valideringsprocess kan ske på många olika sätt men i slutändan handlar det om att individen ska få papper på sina kompetenser.

Berätta gärna lite kort om uppdraget ­– vad var det Region Västra Götaland ville ha hjälp med?

Validering Väst är en liten verksamhet som funnits i Västra Götaland i olika format sedan millennieskiftet. Den har till uppgift att verka för mer och bättre validering, framför allt i Västra Götaland, men även nationellt. Västra Götalandsregionen står för huvuddelen av Validering Västs finansiering vilket var anledningen till att de beställde utvärderingen. De ville helt enkelt undersöka om verksamheten fungerar på ett effektivt sätt och skapar de resultat man vill åstadkomma. Vi skulle även komma med rekommendationer för hur verksamheten kan förbättras.

Varför är validering en intressant och viktig fråga just nu?

Validering är en angelägen fråga av flera skäl. Både EU och OECD framhåller validering som ett viktigt verktyg för ökad rörlighet på arbetsmarknaden. I Sverige har regeringen tillsatt en Valideringsdelegation med uppdrag att verka för effektiva och långsiktiga strukturer för validering på regional och nationell nivå. Både ESF-rådet och Tillväxtverket har dessutom stort fokus på validering och har finansierat flera projekt både regionalt och nationellt. Dessutom arbetar både branscherna och utbildningssektorn, särskilt vuxenutbildningen, med att utveckla och implementera validering.

Validering har fått extra mycket uppmärksamhet i kölvattnet av de många nyanlända som kommit till Sverige under senare år. Många har lång arbetslivserfarenhet och yrkesrelevanta kunskaper, men saknar papper på dessa. Validering gör det möjligt att få papper på det de redan kan och eventuellt komplettera med områden som är nödvändiga för att kunna få svenska certifieringar. På så vis är validering ett effektivt sätt att förkorta vägen till arbetsmarknaden för nyanlända.

Vad finns det för intressanta lärdomar att dra från utvärderingsuppdraget för Validering Väst?

Validering Väst är som sagt en liten verksamhet sett till både budget och antalet medarbetare. Trots detta är verksamheten komplex, med aktiviteter och nätverk som drar åt olika håll. Utvärderingen visade att Validering Väst lyckas åstadkomma mycket, trots att de främst är en liten, regional aktör. Deras arbete är känt på nationell nivå och de får agera både remissinstans och sitter med i flera expertkommittéer. Mycket av detta beror på ett stort engagemang, driv och kunskap hos de individuella medarbetarna på Validering Väst, vilket inte är ovanligt i små verksamheter. Samtidigt betyder det också att organisationen riskerar att bli sårbar till följd av ett för stort personberoende.

Vi har också kunnat se hur viktigt det är att förankra arbetet och ha en tydlig och gemensam målbild bland de involverade aktörer som verksamheten främst ska verka för – i detta fall kommunerna i Västra Götaland. Konkreta resultat, processer och sammanhang måste vara synliga för dem som finansierar verksamheten. Det är särskilt viktigt när en verksamhet är regionalt finansierad men samtidigt verkar på nationell nivå.

Vad kan vi på Oxford Research erbjuda kunder inom validering?

Validering ligger i skärningspunkten mellan tre av våra expertisområden: utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Vi har jobbat med många analyser och utvärderingar kopplade till olika typer av yrkesutbildning (gymnasial, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning) och har stor kunskap och nätverk inom området. Samtidigt har vi gedigen expertis inom arbetsmarknads- och kompetensfrågor från både bransch-, region- och företagsperspektivet. Vi jobbar mycket med hur olika aktörer ska kunna bidra till att lösa de omfattande utmaningar som finns i Sverige gällande kompetensförsörjning, attraktivitet och matchning. Här är validering ett viktigt nyckelbegrepp.

Förutom utvärderingar och analyser kan vi hjälpa verksamheter som sysslar med validering med att tydliggöra sina målbilder och säkra att de faktiskt arbetar med rätt saker för att uppnå de mål de satt upp. Eftersom validering kräver samverkan mellan många olika typer av aktörer ser vi ofta att det kan finnas olika tankar och idéer om det man gör.

På besök hos Bräckegymnasiets valideringsverksamhet. Besöket ingick i datainsamlingen till en av tre fallstudier i utvärderingsuppdraget.

Slutligen, vad var roligast med det här uppdraget?

Uppdraget har gett oss många nya lärdomar. Validering är ett högst aktuellt ämne som har potential att göra stor nytta för både individer och samhället samtidigt som det finns hinder för att skapa ett nationellt fungerande system för validering. Validering Väst är en särskilt intressant verksamhet eftersom den startades för att främja den regionala matchningen men nu har fått inflytande på hur man ser på frågan även nationellt. Det var dessutom ett roligt uppdrag eftersom det fanns tydliga kopplingar till andra uppdrag vi utför. Till exempel visade det sig att Utbildning Nord, en nordisk aktör som erbjuder arbetsmarknadsutbildningar i Övertorneå och som vi stöttat under 2018-2019, börjat använda några av de modeller som Validering Väst tagit fram.

Slut på intervjun

Utvärderingen av Validering Väst visar bland annat att Validering Väst lever upp till sitt uppdrag att bidra till mer och bättre validering – både regionalt och nationellt. Utvärderingen tog bland annat fasta på: Validering Väst i en nationell kontext, samstämmigheten mellan aktiviteter och uppdrag och genomförandets kvalitet.

Klicka här för att ta del av hela utvärderingsrapporten.

Har du frågor om uppdraget eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation inom områdena kompetensförsörjning, utbildning eller validering? Vänligen kontakta Louise Fabricius på louise.fabricius@oxfordresearch.se.