I januari samlade Oxford Research ett tjugotal regionala analytiker och strateger för en utbildningsdag om lärande kring regionala strategier. Det blev en heldag med hög energinivå och engagerande diskussioner mellan deltagare och utbildningsledare.

Dagen bestod av tre pass med föreläsningar och praktiska gruppövningar under ledning av våra analytiker.

Johan Peck inledde med ett pass om förändringsteori och hur man som region – eller annan regional aktör – konstruerar meningsfulla mål i strategier. Johan försökte bland annat ge svar på hur målen ska utformas för att vara uppföljningsbara och hur olika nivåer av strategier och handlingsplaner förhåller sig till varandra. Deltagarna fick själva reflektera över de vägval som gjorts kring mål, indikatorer och förändringsteorins närvaro i framtagandet av egna regionala strategier.

Det andra passet leddes av Sofia Avdeitchikova och fokuserade på regionalt strategiarbete i förhållande till Agenda 2030. Sofia delade med sig av sina erfarenheter från att ha arbetat med implementeringen av Agenda 2030 på FN i Ukraina. Hon visade bland annat exempel på de målkonflikter som kan uppstå i implementeringen av Agenda 2030 och hur olika mål och delmål kan bidra till varandra.

I gruppövningen fick deltagarna koppla så kallade ”acceleratorer” till de 169 delmålen i Agenda 2030 och fundera över hur insatser inom olika målområden kan stärka upp varandra.

Dagen avslutades med att Thomas Westerberg höll ett pass om hur lärande skapas i praktiken. Thomas beskrev bland annat hur uppföljningen görs meningsfull och hur den kan implementeras på ett resurseffektivt sätt i regionala organisationer. Han delade även med sig av inspirerande exempel på fungerande uppföljningssystem.

I den avslutande gruppövningen fick deltagarna identifiera behov och utmaningar i sina egna strategier och organisationer för att sedan utbyta tankar om vilka konkreta verktyg som ska till för att målen ska uppnås.

Energinivån under dagen var hög, vilket märktes i det stora engagemanget och intresset deltagarna uppvisade i diskussioner och under föreläsningar. Vid slutet av dagen var det flera som uttryckte sig positivt om utbildningen och hur lärdomarna ska tas vidare i de egna organisationerna.

Det är sällan man känt sig så nöjd med en utbildning! Det var mycket värdefullt med de verktyg som presenterades – det är först när man kan jobba konkret som frågorna ställs på sin spets och teorierna prövas.

Strateg, Region Dalarna

Vi som deltog från Oxford Research vill skicka ett tack till alla som gjorde dagen till en lärorik succé!

Om du är intresserad av att veta mer om utbildningen eller hur vi kan bistå just din organisation är du välkommen att kontakta Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se eller 0730-55 00 16.