Förtroendet för EU:s institutioner har minskat dramatiskt under covid-19-pandemin. Det visar en enkät som Oxford Research bidragit till för EU-myndigheten Eurofound.

Enkäten som Oxford Research bidragit till har som syfte att kartlägga covid-19-pandemins effekter på bland annat livskvalitet och arbete bland EU-medborgare.

De första enkätsvaren som nu offentliggjorts av Eurofound visar att:

  • De EU-länder som drabbats hårdast av pandemin har framför allt drabbats genom försämrat välmående. Till exempel har den uppmätta livstillfredställelsen (”life satisfaction”) i Frankrike aldrig tidigare varit så låg som den är nu.
  • Över hälften av de EU-medborgare som besvarat enkäten oroar sig för framtiden. Länder som tappat stort i framtidsoptimism är bland annat Frankrike, Belgien, Italien och Grekland som nu alla ligger under genomsnittet i EU.
  • Förtroendet bland EU-medborgare för EU:s institutioner och nationella regeringar har minskat dramatiskt under pandemin, framför allt i länder där medborgarna traditionellt varit positiva till EU. Det låga förtroendet för EU:s institutioner väcker frågor om hur EU har agerat under pandemin och hur åtgärderna har uppfattats av allmänheten.
  • Över en fjärdedel av EU-medborgarna som besvarat enkäten har förlorat sitt jobb – antingen permanent eller temporärt. Många EU-medborgare har också fått gå ned i arbetstid, med undantag för de nordiska länderna där endast en liten andel fått gå ned i arbetstid.
  • Över 40 procent av EU-medborgarna upplever sin ekonomiska situation som sämre nu än innan pandemin. Nästan hälften av de EU-medborgare som besvarat enkäten indikerar att de inte kan försörja sina hushåll, och över hälften menar att de inte kan upprätthålla sin levnadsstandard i mer än tre månader utan en inkomst.

Ta del av enkätresultaten i sin helhet på Eurofounds hemsida.

Sedan tidigare rapporterar Oxford Research in storskaliga varsel till Eurofound, ett arbete som du kan läsa mer om här.

Kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se om du har några frågor om våra uppdrag för Eurofound.