Förtroendet för EU:s institutioner ökar igen – samtidigt som förtroendet för nationella regeringar fortsätter att minska.

Det visar den andra delen av EU-myndigheten Eurofounds enkätundersökning som bland annat sett på pandemins påverkan på livskvalitet och arbete i EU:s medlemsstater. Datainsamlingen skedde under juli månad i ett skede när flera länder började lätta på sina restriktioner.

Enkätundersökningen visar att förtroendet för EU och EU:s administration ökar, särskilt i Spanien och Italien som har varit hårt drabbade av pandemin. Samtidigt minskar förtroendet för de nationella regeringarna. Förtroendet för både EU och olika nationella instanser är som störst i de länder som kunnat erbjuda medborgare ekonomiskt stöd under pandemin.

Medborgare i EU:s medlemsstater upplever överlag en ökande grad av livskvalitet (”life satisfaction”) och ökad tilltro till arbetsmarknaden. Skillnaden är emellertid stor mellan olika grupper.

  • Unga upplever fortfarande en hög grad av social utsatthet och oro. Risken för depression som en följd av myndighetsrestriktioner och isolering verkar särskilt hög i denna grupp.
  • Kvinnor fortsätter att påverkas i större utsträckning än män och är överlag mindre optimistiska inför framtiden. Balansen mellan arbete och fritid (”work life balance”) har påverkats i större utsträckning för kvinnor än för män. Det handlar bland annat om att kvinnors omsorgsansvar ökat under pandemin. Unga kvinnor löper också en större risk att förlora sina jobb än unga män.
  • De som blivit arbetslösa under pandemin har i större utsträckning svårt att klara sin ekonomi. Mer än hälften av de arbetslösa fick, trots att åtgärder vidtagits, ingen ersättning utan fick istället förlita sig på olika typer av informellt stöd.

Oxford Research har tidigare bidragit till arbetet med den första enkäten som genomfördes i april. Resultaten från den kan du läsa här.

Sedan tidigare rapporterar vi även in storskaliga varsel till Eurofound samt åtgärder som stater, arbetsmarknadens parter och företag vidtagit för att mildra pandemins effekter på arbetsmarknaden – detta som en del av databasen COVID-19 EU PolicyWatch.

För frågor om våra uppdrag för Eurofound, vänligen kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se