Oxford Research har fått i uppdrag av Europeiska kommissionen att utvärdera EU:s ramverk för tullar.

- Det här är en möjlighet att bidra med värdefulla kunskaper och erfarenheter från våra tidigare uppdrag för EU-kommissionen inom tull- och skatteområdet, säger Bradford Rohmer.

– EU:s tullunion möjliggör för att varor till ett värde av över tre billioner euro kan flöda fritt in och ut ur EU varje år. EU:s tullkodex är det ramverk som håller ihop tullunion och som ligger till grund för EU:s gemensamma marknad, säger Bradford Rohmer, som leder uppdraget på Oxford Research.

– Vi är självklart stolta över att få leda den första utvärderingen som genomförs av tullunionen.

I uppdraget ingår att utvärdera EU:s tullkodex (UCC) och dess genomförande. Utvärderingen ska inte bara se på genomförandet i förhållande till de mål som satts upp, utan också bedöma om ramverket som helhet är anpassat för att hantera framväxande trender som ökande e-handel, teknisk utveckling som blockkedjor och internationella kriser som den pågående covid-19-pandemin.

God hjälp av tidigare uppdrag

Uppdraget bygger vidare på tidigare uppdrag som Oxford Research genomfört för EU-kommissionen inom tull- och skatteområdet.

– Vi tar med oss många värdefulla kunskaper och erfarenheter från tidigare uppdrag samtidigt som vi nu får en möjlighet att bredda perspektivet till hela tullområdet, säger Bradford Rohmer.

Tidigare har Oxford Research bland annat genomfört en studie om framtiden för EU:s Single Window-system, en uppföljning av EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering inom tull samt en halvtidsutvärdering av Customs 2020-programmet.

Framgångsrikt EU-samarbete

Tullunionen som blev till redan 1968 var en av de första stora framgångarna i EU-samarbetet. Tullunionen är i dag en grundläggande förutsättning för EU:s gemensamma marknad.

Det juridiska och praktiska ramverket för tullunionen är EU:s tullkodex som är föremål för den utvärdering Oxford Research ska genomföra.

För frågor om utvärderingen, vänligen kontakta senioranalytiker Bradford Rohmer på bradford.rohmer@oxfordresearch.se