Nordiska ministerrådet har bett Oxford Research att studera språkträningen för vuxna invandrare i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

- Språket är en nyckel till integration och ett prioriterat område för Nordiska ministerrådet. Den här jämförande studien kommer bidra till den fortsatta utvecklingen av både formella och icke-formella insatser för språkträning genom att visa på vad som fungerar och för vem, säger Louise Fabricius, senioranalytiker på Oxford Research.

Syftet med studien är att kartlägga vilka goda exempel som finns i de nordiska länderna med särskilt fokus på insatsernas kvalitet. Studien ska hänsyn till deltagarnas olika bakgrunder och upplevelser från att deltagit i insatserna.

Flera metoder kommer användas

För att möta det övergripande syftet med studien kommer vi att samla in data med hjälp av flera metoder. I ett första steg kommer vi att studera rapporter och information från webben för att beskriva de befintliga systemen för språkträning i länderna som ingår i studien. Kvantitativa data om antalet utbildningsanordnare, kostnader, finansiering, deltagare och deltagarnas resultat kommer samlas in i den mån de finns tillgängliga.

Intervjuer kommer att genomföras med representanter för nationella departement och myndigheter, experter på språk och språkträning, arbetsgivarorganisationer samt med utbildningsanordnare inom både det formella och informella systemet för språkträning.

En enkät kommer att skickas ut till personer som deltagit i språkträning för att undersöka språkträningens kvalitet, användbarhet och vilka ambitioner och mål som deltagarna haft med olika typer av insatser.

Fallstudier kommer ge djupare förståelse

För att få en djupare förståelse för vilka faktorer som bidrar till framgångsrika resultat kommer fallstudier att genomföras av några av de insatser som ingår i studien.

– Fallstudierna ger oss möjlighet att få en djupgående förståelse för varför de insatser som varit särskilt framgångsrika lyckats så bra som de gjort. Det kan handla om en särskilt framgångsrikt pedagogisk metod, verktyg eller sätt att anpassa språkträningen till målgruppens förutsättningar. Genom att framhäva positiva exempel hoppas vi kunna bidra till inspiration på tvärs av gränserna, säger Louise Fabricius. 

En rapport med studiens resultat kommer lämnas till Nordiska ministerrådet i november 2022. Resultaten kommer även presenteras på en nordisk konferens under hösten 2022.

Vårt arbete för Nordiska ministerrådet

Oxford Research har under flera år genomfört studier för Nordiska ministerrådet inom olika politikområden.

2018 genomförde vi en studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Vi kunde konstatera att nyanlända kvinnor i lägre utsträckning var sysselsatta än nyanlända män och att nyanlända kvinnor nyttjade offentlig barnomsorg i lägre utsträckning än inrikes födda kvinnor och män. En genomgång av etableringsåtgärder visade att det var ovanligt med anpassade åtgärder för kvinnor.

I mars 2021 publicerade vi en rapport om varför vissa kvinnor inte deltar i nordiska integrationsprogram. I rapporten pekade vi på att det finns både konkreta hinder och incitamentsstrukturer som gör att vissa kvinnor inte deltar i integrationsprogram.

Under 2020 tog vi fram en rapport om vilka åtgärder som krävs för att främja en socialt hållbar grön omställning i de nordiska länderna. Rapporten togs fram mot bakgrund av att Nordiska ministerrådet uppmärksammat att den gröna omställningen riskerar att leda till ökad ojämlikhet mellan olika socioekonomiska grupper och regioner i de nordiska länderna.

Kontakta senioranalytiker Louise Fabricius på louise.fabricius@oxfordresearch.se eller +46 (0) 72 732 89 25 om du vill veta mer om vårt arbete för Nordiska ministerrådet.