Västra Götalandsregionen har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera regionens nya utvecklingsstrategi (RUS) utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Syftet med uppdraget är att stärka Västra Götalandsregionens kapacitet att integrera Agenda 2030 i det regionala utvecklingsarbetet från 2020 och framåt.

Uppdraget innefattar att analysera hur den nya RUS:ens målformuleringar, långsiktiga prioriteringar, tvärsektoriella insatser och vägledande principer bidrar till att uppfylla de övergripande målsättningarna och delmålen i Agenda 2030.

Det innefattar också att identifiera vilka av de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030 som adresseras i strategin. Analysen kommer att undersöka eventuella målkonflikter och om det finns potential att uppnå positiva synergieffekter mellan olika mål och delmål.

Oxford Research kommer i tillägg att utarbeta indikatorer för att mäta resultaten av hållbarhetsanknutna strategimål, prioriteringar och insatser som genomförs av aktörer i regionen.

Slutsatserna från uppdraget kommer att redovisas i en rapport och vid flertalet workshoptillfällen under våren och sommaren 2020.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med Agenda 2030?

Kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation med Agenda 2030. Vi kan till exempel erbjuda skräddarsydda utbildningar eller handfast processtöd till kommuner, regioner eller andra organisationer som vill integrera Agenda 2030 i sitt strategiarbete.