Under våren 2019 hade Oxford Research i uppdrag att utveckla en verksamhetslogik för Utbildning Nord. Uppdraget var en uppföljning på den utvärdering av Utbildning Nord som Oxford Research genomförde under 2018. En av utvärderingens huvudsakliga rekommendationer var att Utbildning Nord skulle utveckla en verksamhetslogik.

Utbildning Nord är ett utbildningssamarbete mellan Finland, Norge och Sverige som drivs genom Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Utbildning Nord). Utbildning Nords huvudsyfte är att anordna och utveckla utbildningar som är anpassade till den regionala arbetsmarknadens behov, samtidigt som nationella behov och deltagarnas egna kunskapsbehov beaktas. Stiftelsen har djupa samarbeten med näringslivet, kommuner, relevanta arbetsförmedlingar och andra myndigheter.

Verksamhetslogiken som Oxford Research var med och utvecklade är avsedd att tydliggöra syftet och målsättningarna med Utbildning Nords aktiviteter, samt att uppnå en samsyn kring verksamhetens överordnade syfte. Logiken kommer framöver att utgöra ett verktyg för verksamhetens strategiska styrning och utveckling, särskilt i relation till det nya avtalet som förhandlades fram mellan länderna för perioden 2019-2022. Uppdraget innefattade en workshop med intressenter, dokumentstudier och enskilda intervjuer. Logiken presenterades skriftligt i en kort, visuell rapport och presenterades även muntligt för Utbildning Nords styrelse.

Här kan du läsa om de lärdomar vi drog om nordiskt utbildningssamarbete i den tidigare utvärderingen.