Under sommaren 2019 fick Oxford Research i uppdrag av Region Jämtland Härjedalen att analysera regionens specifika styrkeområden. Analysen syftade till att utgöra ett underlag till regionens kommande regionala forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3).

Under 2019 pågår ett arbete på Region Jämtland Härjedalen att revidera den regionala utvecklingsstrategin. Som en del av revideringsprocessen vill regionen få en fördjupad bild av regionspecifika förutsättningar för smart specialisering inför utvecklingen av en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3).

Region Jämtland Härjedalen har gett Oxford Research i uppdrag att göra en första analys av regionens styrkeområden. Uppdraget är uppdelat i tre faser:

  1. Datainsamling
  2. Analys
  3. Validering

I den första fasen samlas data in om näringslivsmässiga och kunskapsmässiga styrkeområden. Framför allt dokumentstudier, intervjuer och deskriptiv analys av statistik kommer att tillämpas som metoder i denna fas.

I den andra fasen analyseras insamlade data för att identifiera och kartlägga gemensamma styrkeområden för både näringslivs- och kunskapsgenererande aktörer i regionen. Analysen görs ur olika perspektiv: bland annat genom dimensioner av hållbarhet, jämställdhet och relevanta kopplingar till andra regionala och globala aktörer.

Den tredje och sista fasen består i en valideringsprocess där Oxford Research ämnar diskutera och lära sig av resultaten tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. Uppdraget avslutas med en rapport i september 2019 som presenterar resultaten från varje fas samt en sammanvägd analys. Rapporten kommer att presenteras muntligen för Region Jämtland Härjedalen vilket följs av en framåtsyftande workshop under ledning av Oxford Research.

Oxford Research har tidigare genomfört liknande styrkepositionsanalyser för Region Dalarna och Gävleborg samt Region Västernorrland.