En utvärdering kan bidra dels med att visa vilka resultat och effekter en insats har haft, och dels med att skapa lärande för era framtida beslut och satsningar.

Det finns många olika definitioner av vad utvärdering är, men gemensamt är att en utvärdering ska bestå av en systematisk och objektiv bedömning, och innebär ofta att värdera insatsen till exempel i förhållande till uppsatta mål.

Vilken typ av utvärdering som tillämpas beror på vilken fas insatsen som ska utvärderas är i och hur era kunskapsbehov ser ut. Vi tar alltid fram skräddarsydda upplägg anpassade efter era behov.

Vi är mycket erfarna inom lärande utvärdering (följeforskning), en metod där vi följer ett projekt under en längre tid för att kunna återföra kunskap och förbättra processen under arbetets gång. Utvärderarens roll är då dels att samla in data för att kunna mäta effekter och dels att fungera som processtöd genom avstämningar och lärseminarier.

Oxford Research genomför även effektutvärderingar där vi ofta kombinerar olika kvalitativa och kvantitativa metoder såsom enkäter, intervjuer, fokusgrupper och statistisk analys.

Oavsett vilken typ av utvärdering vi utför är vårt fokus alltid på att skapa användbarhet för mottagaren genom att ta fram välgrundade beslutsunderlag.