Additiv tillverkning (3D-printing) har i flera sammanhang beskrivits som en innovation med potential att påbörja en ny industriell revolution. Oxford Research har under 2018 utfört en genomgripande kartläggning av befintliga förmågor och resurser inom additiv tillverkning i Mellansverige, som pekar på potential för en gemensam satsning på storregional nivå.

Flera länder som USA, Storbritannien, Tyskland och Kina har på senare år investerat stort i utvecklingen av additiv tillverkning. Samtidigt antyder tidigare studier att Sverige ligger efter dessa länder i implementeringen av additiv tillverkning inom industrin. En internationell sammanställning visar att den globala marknaden för additiv tillverkning kommer att växa med 30 procent om året fram till år 2020. Tre industrier: flyg, medicin och tandvård samt fordon, väntas stå för 50 procent av marknaden för additiv tillverkning år 2020.

Svensk industri står inför allt starkare global konkurrens, inte minst från nya tillväxtländer i Asien och Sydamerika. Den ökande konkurrensen framhåller behovet av förnyelse vad gäller såväl design och material som nya produktionsprocesser och produkter inom svensk industri – där additiv tillverkning har potential att utgöra en viktig komponent i utvecklingen av svenska företag.

Oxford Research fick i april 2018 i uppdrag att genomföra en kartläggning av befintliga förmågor och resurser inom additiv tillverkning i Mellansverige. Uppdraget genomfördes som en intervjustudie med regionala utvecklingsaktörer och nationella experter, en dokumentstudie av forskning och tidigare studier, regionala sammanställningar och styrdokument samt en workshop med regionala aktörer. Det samlade materialet analyserades och presenterades i en rapport bestående av en storregional kartläggning, en nationell utblick, en SWOT-analys samt slutsatser och rekommendationer.

Genomförandet av kartläggningen understryker behovet av ökad samordning och gemensamma satsningar, samtidigt som resultatet av kartläggningen pekar på Mellansverige som en funktionell samverkansgeografi för en sådan satsning. Studiens slutsatser är att:

  • En mångfald av förmågor avseende tekniker och tillämpningar inom additiv tillverkning i industrin finns representerade i Mellansverige.
  • Det finns nationellt och internationellt framstående kunskapsutveckling inom additiv tillverkning på universitet, regionala högskolor och industrinära forskningsinstitut i Mellansverige.
  • Det går att urskilja två geografier med starka miljöer inom additiv tillverkning i Mellansverige: Örebro-Karlskoga och Stockholm-Uppsala-Gävleborg.
  • Det finns en betydande kritisk massa inom industrin i Mellansverige för applikation av additiva tillverkningsmetoder.
  • Det finns ett stort behov av insatser för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom alla led av den additiv tillverkningsprocessen.
  • Det finns ett behov av höjd kunskapsnivå och utökande resurser i stödsystemet för att möta den efterfrågan som finns på marknaden.

Utifrån slutsatserna presenterade Oxford Research förslag på strategiska frågor för regionerna att ta ställning till framöver, inklusive vilka målgrupper en gemensam satsning ska riktas mot, satsningens inriktning och organisering, mobiliseringen av aktörer samt möjliga finansieringsalternativ.

Oxford Research har lång erfarenhet av att genomföra kartläggningar och analyser inom områden som innovation och regional utveckling. Vi har även djupgående kunskaper om industriell förnyelse och innovation sett ur EU:s strategi för smart specialisering. I kombination med vårt kunnande om additiv tillverkning kan vi erbjuda liknande kartläggningar till andra regioner och intressenter med ett intresse av öka sin kännedom om additiv tillverkning.

Om du vill veta mer om vårt erbjudande inom additiv tillverkning, vänligen kontakta analytiker Roe Langaas, roe.langaas@oxfordresearch.se eller 0738-74 85 38.

Klicka här för att ta del av hela studien.