Den eviga frågan om kärnkraftens vara eller inte vara i Sverige har medfört svårigheter att säkerställa nödvändig kompetentes inom strålsäkerhetsområdet. Oxford Research har bidragit till en offentlig utredning (SOU 2020:9) som presenterar rekommendationer för att säkra den kompetensförsörjning som behövs för att hantera kärnkraftsbranschens avveckling och avfallshantering.

Svårigheterna att upprätthålla höga kompetensnivåer inom strålsäkerhetsområdet är inte unika för Sverige, utan återfinns i flera europeiska länder. Oxford Research har därför, på uppdrag av Kärnavfallsrådet, genomfört sex fallstudier av hur strategier och system för kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet ser ut i sex utvalda europeiska länder: Belgien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien.

En viktig del i fallstudierna har varit att identifiera framgångsfaktorer i de länder som lyckats bäst med att upprätthålla höga kompetensnivåer inom strålsäkerhetsområdet.

Samverkan viktigt för kompetensförsörjning

Fallstudierna visade att de länder som varit mest framgångsrika i att tillhandahålla god kompetensförsörjning har gemensamt att:

  • Många aktörer samverkar kring kompetensförsörjningsutmaningen
  • Nationella program och arbetsplattformar anses viktiga för kompetensförsörjningen
  • Yrkenas höga attraktivitet i hög grad är kopplade till den nationella debatten om kärnkraft
  • Internationella engagemang ger möjlighet till gränsöverskridande samarbeten och kompetensutveckling

I Finland var attraktionen högst av länderna som ingick i uppdraget. Det kan härledas till att området alltmer uppfattas som en framtidsbransch, nu som landet genomför en expansion av kommersiell kärnkraft samtidigt som ett slutförvar för använt kärnbränsle är under uppförande.

I Frankrike och Storbritannien fortsätter kärnkraft att vara en viktig energikälla, men utan att branschen upplevs som särskilt attraktiv, delvis på grund av att den är kontroversiell.

I övriga länder uppfattas branschen som mindre attraktiv, bland annat därför att det saknas tydliga politiska direktiv och planer (Spanien) eller att den finns en uppfattning att kärnkraften präglas av avveckling och därmed inte är något att satsa på för framtiden (Belgien, Tyskland, Spanien, Sverige).

Sverige sticker ut i internationell jämförelse

Analysen visar att det i princip bara är i Sverige som det är upp till enskilda universitet och forskargrupper att själva engagera sig i olika frågor och upp till verksamhetsutövarna att tillgodose sina kompetensbehov.

Till skillnad från Sverige så har samtliga sex länder i uppdraget samordnat kompetensförsörjningen nationellt. Samordningen omfattar forskningsinstitut och nationella centra som samlar kompetens inom området. Utöver det erbjuds utbildningar och forskningsprogram dedikerade till strålsäkerhet. Myndigheter och expertinstitutioner i samtliga sex länder visar också stort engagemang och har en administrativ beredskap för att ingå i gränsöverskridande samarbetsprojekt på området.

Förslag på att upprätta en expertgrupp

Baserat på erfarenheter från fallstudierna lägger Kärnavfallsrådet fram följande rekommendationer till den svenska regeringen:

  • En rådgivande expertgrupp som analyserar behoven av forskning och utbildning för att säkerställa den svenska kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet borde inrättas snarast
  • Den rådgivande expertgruppen borde utreda vilken koordinering och organisation som behövs för att säkerställa svensk självförsörjning av kompetens och specialistkunskap inom strålsäkerhetsområdet
  • Regeringen borde upprätta ett nationellt program för långsiktig kompetensförsörjning inom områden som har bäring på avveckling av kärnkraftsanläggningar och ett säkert omhändertagande av kärnavfall

Läs hela rapporten om du vill ta del av fallstudierna och den fördjupade analysen av hur vi i Sverige kan arbeta för att säkra kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet.

Fler uppdrag på området

Oxford Research har genomför flera uppdrag inom strålsäkerhets- och energiområdet. Vi har bland annat stöttat Strålsäkerhetsmyndigheten i att uppskatta volymerna av forskningsfinansiering som behövs för att säkerställa kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet.

Vi tar under 2020 fram en kunskapsöversikt för Energimyndigheten av forskning som bedrivs på kärnkraftsområdet i Sverige.

Vill du veta mer om vårt arbete på strålsäkerhets- och energiområdet? Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se.