I samarbete med Danish AM Hub och Alfred Nobel Science Park har Oxford Research genomfört en kartläggning av ekosystemet inom additiv tillverkning och 3D-printing i Danmark, Norge och Sverige.

Kartläggningen ska ligga till grund för en gemensam satsning på additiv tillverkning i Norden.

Oxford Research har studerat vilka områden ett framtida samarbete bör fokusera på för att skapa så stort värde som möjligt för nordiska företag. 25 deltagande företag har bidragit till studien, varav merparten valde att delta i fortsatta diskussioner om studiens resultat.

– Det är viktigt att vi fortsätter dela erfarenheter för att lära av varandra. Samarbete kommer vara nyckeln till framgång i Norden. Genom att arbeta tillsammans blir vi mer konkurrenskraftiga inom våra respektive globala marknader, säger Edvin Resebo, VD på Amexci i Karlskoga.

Läs mer: ”Additiv tillverkning – en ny industriell revolution?”

Olika styrkor i de nordiska länderna

Kartläggningen, som finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet, syftade till att undersöka hur ekosystemen i de nordiska länderna kan samarbeta för att stötta små och medelstora företag i implementeringen av additiv tillverkning.

I Sverige är det vanligast med additiv tillverkning i metaller i stora industriföretag. Implementering av additiva tillverkningstekniker har även börjat sprida sig till små och medelstora företag i både Sverige och Danmark medan norska företag visat mindre intresse. Studien visar att en generell utmaningar i de nordiska länderna är att få små och medelstora företag intresserade av additiv tillverkning. Därför behövs insatser för att öka kännedomen om tekniken, inte minst på ledningsnivå i företagen.

För att fler företag ska våga satsa behövs även fler utbildningar och kurser inom additiv tillverkning. Studien lyfter fram att det finns möjligheter att samordna utbildningar inom additiv tillverkning mellan de nordiska länderna.

Världsledande inom hållbar produktion

En annan iakttagelse i rapporten är att additiv tillverkning inte ingår som en del i företagens hållbarhetsstrategier. Däremot hoppas flera företag på att additiv tillverkning ska bidra till en mer hållbar, resurseffektiv och lokal tillverkning i framtiden.

– Vårt gemensamma mål är att göra Norden till världsledande inom grön produktion genom att främja användningen av additiv tillverkning, säger Frank Rosengreen Lorenzen, VD på Danish AM Hub.

– Alla deltagare delar ett gemensamt uppdrag om en grön omställning genom att investera och experimentera med ny teknik som additiv tillverkning. Dessutom har Norden värdefulla förnybara energikällor som kan användas för att skapa nya produktionssystem i Norden, säger Frank Rosengreen Lorenzen.

Läs mer: ”Löpande utvärdering av satsningar på additiv tillverkning”

Vad är nästa steg?

Dansk AM Hub och Alfred Nobel Science Park kommer att ta fram nya projekt som syftar till att förbättra det nordiska samarbetet inom additiv tillverkning. Projekten ska utgå från de behov, utmaningar och möjligheter som kartläggningen lyfter fram.

Ta del av hela rapporten här. Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du vill veta mer.