Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera och ge stöd till Svenska FN-förbundets projekt Glokala Sverige.

- Det här är ett otroligt viktigt projekt som verkligen kan göra skillnad för kommuner och regioners faktiska implementering av Agenda 2030, som i sin tur är helt avgörande för att lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle, säger Andrea Utas på Oxford Research.

Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner är ett SIDA-finansierat kommunikations- och utbildningsprojekt som sedan 2018 drivits av Svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sedan 2021 sker även samverkan med Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Projektets övergripande mål är att öka kunskapen om och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. Mer specifikt syftar projektet till att kommuner och regioner ska se sin egen roll i det internationella åtagandet om att bidra till en hållbar värld, genom att implementera och genomföra Agenda 2030 lokalt.

Merparten av Sveriges kommuner och regioner deltar

Sveriges kommuner och regioner kan ansöka om att gå med i projektet och får då stöd av projektet att antingen påbörja eller komma vidare med sitt arbete med Agenda 2030. Idag är 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner med i projektet. Inför 2022 har ytterligare ett 20-tal nya aktörer ansökt om att få gå med.

Projektet erbjuder alla nya deltagare en grundutbildning, som förser deltagarna med grundläggande kunskaper om Agenda 2030 och de globala målen. Deltagare får också tillgång till stödmaterial för att kunna kommunicera Agenda 2030 internt inom den egna organisationen och externt till en bredare målgrupp. Projektet tillhandahåller även olika plattformar för nätverkande och erbjuder självhjälp för implementering av Agenda 2030.

– Kunskapsnivån och engagemanget för att omsätta Agenda 2030 lokalt varierar rätt mycket. Vissa har kommit väldigt långt, medan andra inte börjat än. Det är en utmaning för projektet att möta den här variationen, säger Andrea Utas, ansvarig för utvärderingen på Oxford Research.

Hjälp att mäta resultat av förändringsarbetet

Oxford Researchs första stödjande insats är att hjälpa Glokala Sverige ta fram en förändringsteori, som ska fungera som utgångspunkt för framtagandet av verktyg för att mäta resultat på kommuner och regioner.

– Vi vill att projektet ska ha rätt information för att kunna utvecklas i riktning mot målet om att kommuner och regioner får relevant stöd i att omsätta agendan lokalt, säger Andrea Utas.

I uppdraget arbetar Andrea Utas tillsammans med senioranalytiker Sofia Avdeitchikova som har en bakgrund på FN i Ukraina. Sofia Avdeitchikova medverkar för närvarande i ett annat Agenda 2030-uppdrag för Tillväxtverket som handlar om att knyta projektfinansiering inom EU:s nästa långtidsbudget till de globala målen.

Tidigare har Oxford Research hjälpt ett antal regioner, däribland Jämtland Härjedalen och Västra Götaland, med implementeringen av Agenda 2030. Vi har även anordnat en uppskattad utbildning om regionalt strategiarbete, som bland annat innehöll en komponent om Agenda 2030.

Kontakta Andrea Utas på andrea.utas@oxfordresearch.se om du har några frågor om uppdraget för Svenska FN-förbundet.

Kontakta Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se för mer information om vårt erbjudande kopplat till Agenda 2030.