Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020. Syftet med utvärderingen har varit att bedöma om programmet lett till utveckling inom de prioriterade insatsområdena sysselsättning, innovation, grön ekonomi och transport.

Utvärderingen visar att programmet har haft en genomgående hög måluppfyllelse, men att flera projekt kämpat med att lämna över och ta vidare sina resultat.

Totalt omfattar utvärderingen 85 av de 88 projekt som fick medel av programmet under programperioden. Utvärderingen visar att projekten har bidragit till en hög måluppfyllelse för programmet som helhet och inom respektive insatsområde. Utvärderingen visar också att samarbete över landsgränserna genererat mervärden för merparten av projekten. Samarbetet över landsgränserna har till exempel gjort det möjligt att nyttja kompletterande forskningskompetenser och bidragit till ett ömsesidigt lärande mellan projektansvariga och projektdeltagare.

– Vi ser att samarbetet över landsgränserna skapat tydliga mervärden. Särskilt tydligt blir det för de projekt som arbetat för att skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad i programgeografin och för projekt som arbetat med gränsöverskridande transportlösningar. För dessa projekt har gränsen varit en nödvändig förutsättning, säger Roe Langaas, senioranalytiker på Oxford Research.

Projekten har haft svårt att ta vidare sina resultat

Även om måluppfyllelsen varit hög har flera projekt brottats med att förvalta resultaten, enligt utvärderingen. Det har i flera projekt saknats strategier för att säkerställa att resultaten tas vidare av antingen målgrupper eller av projektparterna. Flera projekt har i stället valt att söka nya medel från programmet, vilket resulterat i att programmet haft en ganska stor andel pärlbandsprojekt. För att främja att projektresultat tas vidare av målgrupper pekar utvärderingen på att målgrupperna kan knytas till genomförandet av projekten, genom att ingå i projektorganisationen, eller i referensgrupper kopplade till projekten.

Vad gäller pärlbandsprojekten pekar utvärderingen på att nya aktörer behöver involveras i övergången från ett projekt till ett nytt, att resultat måste spridas utanför projektorganisationen och att medel från programmet inte bör användas för att upprepa samma projekt flera gånger om.

– Pärlbandsprojekten inom Interreg och de nationella regionalfondsprogrammen är intressanta eftersom de har potential att vara mer effektiva och få större effekter än projekt som genomförs över tre år. Samtidigt är det viktigt att den förvaltande myndigheten ger vägledning till och ställer krav på pärlbandsprojekten att förnya sig, inkludera nya aktörer och arbeta med strategier för ett långsiktigt tillvaratagande som inte är beroende av projektfinansiering, säger Roe Langaas.

Utvärderingen baseras på intervjuer med projektrepresentanter och regionala företrädare, en enkät till projektens målgrupper samt dokument- och fallstudier. Arbetet har letts av Oxford Research Sverige, som samarbetat med kontoren i Kristiansand och Köpenhamn för att utnyttja den landspecifika kunskap som finns på kontoren. Rapporten presenterades för programmets övervakningskommitté på ett möte i Horsens, Danmark, i december 2022.

Utvärdering och analys inom EU:s regionalfond och Interreg

Oxford Research har lång erfarenhet av att utvärdera gränsregionala samarbetsprogram och har tidigare under programperioden utvärderat Interreg-programmen Nord och Botnia Atlantica. För Tillväxtverkets och Tillväxtanalys räkning har vi även utvärderat de nationella programmen i Sverige, både målet om stärkt forskning, teknisk utveckling och innovation, samt regionalfondsprogrammens bidrag till utveckling i deltagande företag.

Vi hjälper gärna din organisation med utvärdering och analys inom EU:s regionalfond och Interreg. Läs mer om vårt erbjudande kopplat till regionalfonden och Interreg här.