Oxford Research har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att under våren och försommaren 2024 facilitera en process för att ta fram den nordiska politiken för regional utveckling och planering som ska gälla under åren 2025–2027.

Vid tre tillfällen kommer Oxford Research att moderera strategiska diskussioner med medlemmarna i Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för regional utveckling och planering.

För att säkerställa en tydlig koppling mellan den arbetsplan som ska tas fram och det nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering 2025–2030 kommer diskussionerna utgå från förändringsteori. Arbetsplanen kommer – via samarbetsprogrammet –kopplas till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

I tillägg till förändringsteori kommer vi förhålla oss sig till var största möjliga nordiska mervärde finns i den regionala utvecklingspolitiken. I diskussionen om mervärde kommer vi även säkerställa kopplingar till andra politikområden, såsom den gemensamma nordiska ekonomiska politiken, jämställdhetspolitiken samt politiken för klimat och miljö.

Ett av flera uppdrag för Nordiska ministerrådet

Vår vision 2030 är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet och innebär att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Kopplat till den gemensamma visionen ska alla ministerråd ta fram samarbetsprogram för perioden 2025–2030 och arbetsplaner som ska gälla för åren 2025–2027. Därefter kommer nya arbetsplaner tas fram för perioden 2028–2030. Kopplat till detta arbete hjälper vi Nordiska ministerrådet och ämbetsmannakommittén för regional utveckling och planering att facilitera de strategiska diskussionerna.

Oxford Research har i närtid genomfört flera uppdrag för Nordiska ministerrådet som kan få stor betydelse för hur den nordiska politiken bedrivs framöver. Till exempel genomförde vi under 2023 en omfattande studie om livslångt lärande i de nordiska länderna För närvarande genomför vi en utredning om de nordiska ländernas gränshinderarbete – som vi även utredde 2017 i samband med utvärderingen av Gränshinderrådet. Undanröjandet av gränshinder mellan de nordiska länderna är viktigt för både medborgare och företag och ett prioriterat område i programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024.

Oxford Research erbjuder stöd i strategiutveckling

Oxford Research arbetar återkommande med internationella, nationella och regionala organisationer och partnerskap som behöver stöd i sina strategiutvecklingsprocesser. Det kan handla om alltifrån avgränsade insatser, som att vi modererar workshopar med intressenter, till att vi faciliterar långsiktiga utvecklingsprocesser och är med i skrivandet av de strategier som ska tas fram.

Kontakta vd Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se eller +46 (0) 702 96 54 49 om du vill veta mer om vårt uppdrag för Nordiska ministerrådet eller hur vi kan hjälpa din organisation med processtöd och strategiutveckling.