Oxford Research har fått i uppdrag av Region Kalmar län att under hösten 2024 genomföra en omvärldsanalys om livsmedelssektorn till framtagandet av en ny livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Omvärldsanalysen ska belysa trender inom livsmedelssektorn i Sverige och globalt.

Region Kalmar län har precis initierat ett arbete med att ta fram en ny livsmedelsstrategi för Kalmar län. Som en del i framtagandet av den nya strategin har Region Kalmar län upphandlat Oxford Research för att genomföra en omvärldsanalys av livsmedelssektorn.

Omvärldsanalysen ska blicka både nationellt och internationellt

Region Kalmar län har bett Oxford Research att ha en bred ansats i omvärldsanalysen och att både inkludera nationell och internationell utveckling inom livsmedelssektorn. Omvärldsanalysen kommer bland annat beakta:

  • Externa hot och risker som klimatförändringar, torka, vattenbrist, växtskadegörare och sjukdomar samt dess påverkan på livsmedelssektorn.
  • Konsolideringen inom livsmedelssektorn, där färre och större aktörer dominerar marknaden.
  • Trender inom hälsa och konsumentbeteende samt inom offentliga upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster.
  • Geopolitiska händelseförlopp och kriser, exempelvis Rysslands illegala invasion av Ukraina, som påverkar livsmedelsmarknaden i och utanför Sverige och EU.
  • Klimatomställningens möjliga fördelar och utmaningar för jordbruket.

Omvärldsanalysen kommer tillsammans med andra underlag, inklusive den utvärdering Oxford Research genomför av Kalmar läns nuvarande livsmedelsstrategi, ligga till grund för framtagandet av en ny livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Omvärldens påverkan på Kalmar läns livsmedelssektor ska analyseras

De data vi samlar in om aktuella händelser och trender kommer analyseras med PESTEL-modellen som är en vedertagen modell för att inhämta och analysera omvärldsdata om politik, ekonomi, samhälle, teknik, klimat och miljö samt juridik.

För att analysera händelsernas och trendernas påverkan på Kalmar läns livsmedelssektor kommer Oxford Research använda NOISE-modellen – en analys- och workshop-modell som är användbar för att ta fram handlingsorienterade rekommendationer.

Stora satsningar genomförs på livsmedelssystemet i Sverige

Livsmedelsfrågan och inte minst livsmedelsberedskap i krig och kris har seglat upp på den politiska dagordningen efter Rysslands illegala invasion av Ukraina i februari 2022.

Den svenska regeringen har initierat ett arbete för att uppdatera den nationella livsmedelsstrategin och för under 2024 dialoger med livsmedelskedjans företrädare. Runt om i landet, på initiativ från regioner och nationella myndigheter som Vinnova, Livsmedelsverket och Jordbruksverket, genomförs satsningar på att främja en hållbar utveckling av livsmedelssystemet.

Oxford Research arbetar återkommande med olika delar av livsmedelskedjan i uppdrag för nationella myndigheter och svenska regioner. Till exempel har vi tidigare genomfört en halvtidsutvärdering av Örebro läns livsmedelsstrategi, utvärderat statens stöd till offentliga måltider för Statskontoret och undersökt morgondagens kompetenser inom livsmedelssektorn i Västra Götaland.