Oxford Research har fått i uppdrag av Region Kalmar län att under hösten 2024 utvärdera Kalmar läns livsmedelsstrategi.

Utvärderingen ska tillsammans med andra analyser och underlag ligga till grund för framtagandet av en ny livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Hösten 2015 antogs Kalmar läns livsmedelsstrategi – Växande värde – som ett strategiskt initiativ för att främja en hållbar utveckling inom livsmedelssektorn i Kalmar län.

Växande värde innehåller en vision om att Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregionen av högsta klass. Målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län samt att länets livsmedelsbransch ska, långsiktigt och hållbart, öka sin konkurrenskraft, innovation och produktivitet.

Strategins genomförande och resultat ska utvärderas

Syftet med utvärderingen som Oxford Research upphandlats för är att grundligt analysera den befintliga strategins relevans, effektivitet och effekter. Utvärderingen ska omfatta strategins hela genomförandeperiod, från 2016 till och med 2024.

Oxford Research använder en teoribaserad ansats i utvärderingen och kommer inledningsvis ta fram en förändringsteori för hur livsmedelsstrategin är utformad och tänkt att fungera. För att strukturera datainsamlingen och analysen kommer vi använda ett urval av EU:s utvärderingskriterier, nämligen relevans, effektivitet och effekter.

Ett stort antal aktörer i livsmedelssektorn kommer konsulteras

För att bedöma strategins genomförande och resultat kommer Oxford Research konsultera ett stort antal aktörer inom livsmedelssektorn i Kalmar län. Till exempel kommer vi intervjua representanter för Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Sydost och Linnéuniversitet.

Andra aktörer, som Hushållningssällskapet, Ölands Skördefest och Astrid Lindgrens Värld, kan också komma att intervjuas. Utöver intervjuerna kommer vi genomföra dokumentanalyser och en enkätundersökning som även ingår i den omvärldsanalys Oxford Research genomför för Region Kalmar län parallellt med utvärderingen.

Stora satsningar på livsmedelssystemet genomförs i Sverige

Livsmedelsfrågan och inte minst livsmedelsberedskap i krig och kris har seglat upp på den politiska dagordningen efter Rysslands illegala invasion av Ukraina i februari 2022.

Den svenska regeringen har initierat ett arbete för att uppdatera den nationella livsmedelsstrategin och för under 2024 dialoger med livsmedelskedjans företrädare. Runt om i landet, på initiativ från regioner och nationella myndigheter som Vinnova, Livsmedelsverket och Jordbruksverket, genomförs satsningar på att främja en hållbar utveckling av livsmedelssystemet.

Oxford Research arbetar återkommande med olika delar av livsmedelskedjan i uppdrag för nationella myndigheter och svenska regioner. Till exempel har vi tidigare genomfört en halvtidsutvärdering av Örebro läns livsmedelsstrategi, utvärderat statens stöd till offentliga måltider för Statskontoret och undersökt morgondagens kompetenser inom livsmedelssektorn i Västra Götaland.