Oxford Research har tecknat ett nytt ramavtal med Region Skåne för de kommande sex åren. Ramavtalet gäller för områdena regional utveckling, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbar utveckling och folkhälsa.

Det nya ramavtalet ska tillgodose Region Skånes behov av konsulttjänster inom det övergripande politikområdet regional utveckling. Det kan till exempel handla om att regionen behöver hjälp med processledning och stöd vid framtagande av strategier, genomförande av utredningar, analyser och utvärderingar.

Oxford Research har under lång tid arbetat nära Region Skåne och med strategier, projekt och program som genomförs i regionen. Vi har till exempel genomfört en kartläggning av turistattraktioner på uppdrag av Tourism in Skåne och utvärderat den regionala utvecklingsstrategin för besöksnäringen i Skåne (”Collaborative Tourism 2020″).

För närvarande utvärderar vi även det EU:s gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som förutom Skåne omfattar Halland och flera regioner i Danmark och Norge.