Oxford Research ska på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten utvärdera det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Interreg Nord. Utvärderingen ska svara på om programmet nått upp till önskvärda resultat.

Föremål för utvärderingen är de insatser som programmet finansierat och det bidrag dessa haft till programmets måluppfyllelse.

En del av EU:s samarbetspolitik

Interreg Nord är en del av EU:s territoriella samarbetspolitik som syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna i unionen. Programområdet omfattar de nordligaste delarna av Sverige, Finland, Norge och Sápmi. Området kännetecknas av sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.

Fokus på programmets resultat

Utvärderingen ska studera om programmet nått upp till önskvärda resultat, specifika och tematiska mål. För att bedöma måluppfyllelse kommer underlag samlas in genom intervjuer, dokumentstudier och enkäter som skickas till programmets målgrupper.

Resultat ska presenteras för programmets övervakningskommitté vid två tillfällen.

Nordiskt mervärde

I genomförandet av utvärderingen kan vi dra nytta av vår nordiska representation genom kontoren i Sverige, Finland och Norge.

Vi tar även med oss erfarenheter från tidigare och pågående utvärderingar av programmen Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Sverige-Norge och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.