Oxford Research har fått i uppdrag av Svenska ESF-rådet att genomföra en klusterutvärdering av jämställdheten i Europeiska socialfonden (ESF).

Utvärderingen ska jämföra deltagande och resultat mellan kvinnor och män som deltar i ESF-projekt samt bidra med lärande om vad som kan förklara eventuella skillnader i deltagandet och resultaten.

Svenska ESF-rådet har identifierat ett behov av att öka kunskapen om jämställdhet i EU-programmet ESF, både sett till deltagande och resultat för personer som deltar i ESF-projekt. Oxford Research har därför ombetts genomföra en klusterutvärdering av ett stort antal projekt under programperioderna 2007–2013, 2014–2020 och 2021–2027 som bland annat ska undersöka följande:

  • Vilka faktorer bidrar till att ett projekt uppnår ett jämställt utfall?
  • Vad kan förklara det jämställda utfallet?
  • Vilka är resultaten för kvinnor respektive män som deltagit i ESF-projekt avseende inkomst, studier, sjukpenning, arbetslöshet, med flera variabler?
  • Vad kan förklara eventuella likheter eller skillnader i deltagande och resultat?

Utvärderingen är utformad som en realistutvärdering och kommer genomföras med en så kallad ”mixed methods”-ansats som kombinerar avancerade statistiska metoder med kvalitativa analyser av dokument och semistrukturerade intervjuer. Utvärderingen omfattar även fallstudier av projekt och analyser av olika yrkeskategorier som kvinno- och mansdominerade yrken, yrken som kräver gymnasial och eftergymnasial kompetens, och yrken eller branscher som i stor utsträckning sysselsätter utrikes födda. I analyserna kommer vi anlägga ett intersektionellt genusperspektiv genom att belysa på vilka sätt projekten utformats för att möta skiftande behov, erfarenheter och intressen hos olika grupper av kvinnor och män.

Utvärderingen ska bidra till att förbättra kvaliteten i utformningen och genomförandet av det nuvarande programmet, ESF+, samt av framtida program. Utvärderingsresultaten riktar sig i första hand till Svenska ESF-rådet, Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen men kan även vara intressant för aktörer som genomför ESF-projekt.

ESF ska bidra till minskad arbetslöshet och stärka livslångt lärande

ESF är en av EU:s struktur- och investeringsfonder som stödjer medlemsländernas ansträngningar att minska arbetslösheten, främja utbildning och yrkesutbildning, samt öka människors tillgång till arbetsmarknaden. Fondens huvudmål är att minska ekonomiska och sociala klyftor genom att investera i människors kunskap och kompetensutveckling, samt stärka deras förmåga att konkurrera på arbetsmarknaden.

I Sverige finansierar ESF olika projekt och initiativ som bland annat främjar arbetsmarknadsintegration, jämställdhet, inkludering av marginaliserade grupper och livslångt lärande.

Oxford Research erbjuder analyser och utvärderingar kopplat till ESF och ESF+

Oxford Research har lång erfarenhet av att genomföra analyser och utvärderingar kopplat till ESF i Sverige och i EU. Vi har bred expertis om de sakområden som omfattas av ESF+ såsom livslångt lärande, inkludering på arbetsmarknaden, social hållbarhet och social innovation.

I augusti 2020 publicerades rapporten från vår klusterutvärdering av yrkesutbildningsprojekt inom ESF 2014–2020. I rapporten konstaterade vi att projekten bidragit till att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv, ökat kvaliteten i yrkesutbildningar och skapat förutsättningar för ett ökat intresse för yrkesutbildningar i Sverige.

Vi har genom åren utvärderat ett stort antal ESF-projekt. Till exempel utvärderade vi projektet YFI som under 2015–2020 arbetade för att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning för vuxna utrikes födda personer som studerar på SFI. Vi har även utvärderat projektet Basun i Botkyrka som, i samarbete mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen, skulle hjälpa unga i Botkyrka som varken arbetar eller studerar med att komma i sysselsättning.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se eller +46 (0) 702 96 54 49 om du vill veta mer om vårt uppdrag för Svenska ESF-rådet eller vårt erbjudande kopplat till ESF+.

Utvärderingen för Svenska ESF-rådet leds av Ylva Saarinen, VD och grundare av Policy in Practice samt associerad konsult vid Oxford Research. Jonas Månsson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola, genomför den kvantitativa analysen.