Under perioden 2019–2022 har Oxford Research utvärderat projektet SpaceLab på Högskolan Väst, som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utvärderingen visar att SpaceLab framgångsrikt testat nya material och additiva tillverkningstekniker med nytta för rymdindustrin.

Behovet av att effektivisera tillverkningen av rymdkomponenter är stort – inte minst ur ett miljö- och klimatperspektiv. Traditionella tillverkningstekniker genererar mycket spill och materialen tenderar att väga för mycket. Lättare komponenter har potential att minska bränsleförbrukningen och därmed minska både kostnader och klimatpåverkan.

Genom additiv tillverkning finns potential att minska spillet av material som används för att tillverka rymdkomponenter.

Västra Götalandsregionens unika kompetens inom additiv tillverkning

I Västra Götalandsregionen finns stor kompetens inom additiv tillverkning genom kunskapsproducerande aktörer som Högskolan Väst och Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan. I regionen finns även företaget GKN Aerospace som tillverkar komponenter för rymd- och flygindustrin. I projektet SpaceLab har dessa aktörer tillsammans testat nya material och tekniker för att producera rymdkomponenter. RISE, Chalmers Tekniska Högskola och Innovatum har också medverkat i projektet.

SpaceLab har ingått i en större forskningsportfölj inom additiv tillverkning på Högskolan Väst. Resultaten från projektet kommer förvaltas i flera andra projekt som högskolan driver framöver.

Kunskap har utvecklats i samarbete med företag

SpaceLab har genererat ny kunskap om olika metaller och legeringars hållfasthet och hur kompatibla de är med additiva tillverkningstekniker. I testerna av material har flera små och medelstora företag involverats. Den nya kunskapen har dels resulterat i flera vetenskapliga publiceringar, dels hjälpt de deltagande företagen att utveckla nya produkter. På sikt är ambitionen att företagen ska kunna bli leverantörer till stora tillverkare av rymdkomponenter, som exempelvis GKN Aerospace.

Utvärderingen har lagt vikt vid att återge vad ett så tekniskt och forskningstungt projekt som SpaceLab handlar om och kan bidra till ur ett bredare perspektiv.

– Vi tror att det är viktigt att förstå tekniktunga grundforskningsprojekt, till exempel inom additiv tillverkning, utifrån den långa tid det tar från forskning till kommersialisering. Och vidare, att additiv tillverkning har potential att generera hållbarhetsnyttor ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv för många olika industrier, säger Andrea Utas, projektets utvärderare.  

Vårt erbjudande inom additiv tillverkning

Oxford Research har under senare år genomfört flera analyser och utvärderingar av projekt och satsningar på additiv tillverkning och rymdindustrin i Sverige och Norden.

2018 tog vi fram en kartläggning av aktörer inom additiv tillverkning i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötland. Vi konstaterade att de kartlagda länen inhyser internationellt framstående kunskapsutveckling inom additiv tillverkning men att kunskapen behöver spridas till små och medelstora företag. Flera insatser för att sprida kunskapen ingick senare i den utvärdering vi genomförde 2020–2021 av Tillväxtverkets regeringsuppdrag Smart industri i regionerna 2.0.

Tillsammans med vårt kontor i Danmark, Danish AM Hub och Alfred Nobel Science Park kartlade vi under 2020–2021 ekosystemen för additiv tillverkning i Danmark, Norge och Sverige. Kartläggningen ligger till grund för en gemensam nordisk satsning på additiv tillverkning.

Under totalt sex år har vi löpande utvärderat en regional satsning på att utveckla rymdindustrin i Norrbotten. I satsningen ingår att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt, att etablera en testbädd för rymdindustrin och att utveckla en regional klusterorganisation för företag inom rymdbranschen.

Kontakta analytiker Andrea Utas på andrea.utas@oxfordresearch.se om du vill veta mer om vår utvärdering av SpaceLab.

Kontakta analytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du vill veta mer om vårt erbjudande inom additiv tillverkning och rymd.