Oxford Research har fått i uppdrag av den förvaltande myndigheten för Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, att undersöka hur projekten inom programmet arbetar med – och kan stärka - kapitalisering.

Uppdraget innebär att utvärdera hur projekt inom programmet tar tillvara och bygger vidare på resultaten av projekten. Interact, som är ett EU-program som stödjer genomförandet av Interreg-programmen, har tagit fram en strategi för att tillvarata resultat, även kallat kapitalisering.

Resultatet av utvärderingen ska presenteras på programmets övervakningskommitté under våren 2025.

Interreg Sverige-Norge är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar länen Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Värmland, Dalarna samt delar av Västra Götalands län i Sverige. I Norge ingår Trøndelag fylke och Innlandet fylkeskommune. I tillägg ingår delar av både Østfold och Akershus fylkeskommuner. Programmet finansierar projekt som ska bidra till visionen om ”en hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder”.

Kapitalisering som begrepp är nytt – men behovet gammalt

Kapitalisering är ett relativt nytt begrepp – som möter ett behov som alltid funnits inom Interreg-programmen av att tillvarata projektresultat på ett hållbart sätt. I Oxford Researchs utvärdering av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak använde vi i stället begreppet pärlbandsprojekt för att beskriva flera sammanlänkande projekt som genomfördes inom samma utvecklingsprocess.

Kapitalisering, som skiljer sig från pärlbandsprojekt, innebär att man använder redan existerande resurser och kunskap för att få ut mer av ett projekt på lång sikt. Förenklat handlar det om att inte uppfinna hjulet på nytt utan i stället ”kapitalisera” på redan befintliga resultat från tidigare projekt.

De centrala delarna i kapitaliseringsprocessen handlar om dokumentation och analys, resultatspridning, nätverksbyggande och samarbeten. Det handlar också om att höja kunskapen om projektets resultat bland beslutsfattare. Målet med kapitalisering är att säkerställa att projektresultat kan tas tillvara, både under och efter avslutat projekt.

Läs mer om kapitalisering på Interacts hemsida.

Oxford Research erbjuder analyser och utvärderingar inom Interreg

Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien (Bryssel). Vi är specialiserade på samhällsvetenskapliga analyser och utvärderingar inom regional utveckling, forskning och innovation, näringsliv, kompetensförsörjning, grön omställning, Agenda 2030, med flera områden. Vi har särskild kompetens kopplat till Interreg från våra många uppdrag för förvaltande myndigheter för Interreg-program i norra Europa.

Under programperioden 2014–2020 utvärderade vi ett stort antal Interreg-projekt och tre Interreg-program i Sverige, Danmark, Norge och Finland, nämligen Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Nord. Vi utvärderade även det arktiska samarbetsprogrammet Kolarctic som även omfattade Ryssland.

Senast vi genomförde ett uppdrag kopplat till Interreg Sverige-Norge var när vi 2018 gjorde en kartläggning av miljö- och klimatprojekt inom Interreg Sverige-Norge. Kartläggningen presenterades för programmets övervakningskommitté och bidrog till att synliggöra programmets bidrag till regionala och nationella miljö- och klimatmål.

Kontakta konsultchef Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se eller +46 (0) 727 32 89 14 om du vill veta mer om uppdraget för Länsstyrelsen Jämtlands län eller vårt erbjudande kopplat till Interreg.