Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett prioriterat område inom politiken i både Sverige och EU. Även om Sverige ligger långt fram i utvecklingen mot ett jämställt samhälle återstår mycket innan förutsättningarna för kvinnor och män är helt lika.

I dag på internationella kvinnodagen den 8 mars passar vi på att berätta om några av de uppdrag vi på Oxford Research genomfört för ökad jämställdhet.

På Oxford Research får vi återkommande förfrågningar från olika offentliga aktörer som behöver hjälp med att ta fram kunskapsunderlag för sitt arbete med jämställdhet. Till exempel genomförde vi under hösten 2018 en studie för Europeiska jämställdhetsinstitutet om riskbedömningar av våld i nära relationer.

På nationell nivå har vi flera gånger hjälpt myndigheter med underlag för att stärka kvinnligt företagande. Under våren 2019 genomförande vi en studie om utrikes födda kvinnors vägar till egenföretagande på uppdrag av Tillväxtverket. Tidigare har vi på uppdrag av Region Värmland undersökt fördelningen av regionala projektmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv.

Läs mer: ”Ett engagemang för jämställdhet”

Studie om bristande jämställdhet i riksdagen fick stort genomslag

Under våren 2018 genomförde vi en kartläggning av jämställdheten i Finlands riksdag på uppdrag av den dåvarande talmannen Maria Lohela. Det var första gången en sådan studie genomfördes i Finland.

Studien resulterade i flera kritiska observationer, bland annat att manliga ledamöter är överrepresenterade i de mest eftertraktade utskotten och på ordförandeposterna samt att det tar längre tid för kvinnliga ledamöter att uppnå senioritet. En femtedel av ledamöterna, såväl kvinnor som män, uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier i sitt arbete i riksdagen.

Rapporten fick stor medial och politisk uppmärksamhet. Juho-Matti Paavola, analytiker på Oxford Research, som arbetade med studien, beskriver genomslaget så här:

– Det här är ett av de projekt vi genomfört som fått störst genomslag. Till exempel har den nya riksdagen, invald för två år sedan, upprättat ett råd för att hantera flera av de problem som tas upp i rapporten. Rådet har vidtagit åtgärder för att underlätta en balans mellan arbete och familj samt för att motverka trakasserier mot ledamöter. I den nya riksdagen har även antalet kvinnor på de högsta positionerna i olika utskott ökat markant.

Läs rapporten på svenska här: ”Jämställdhet i riksdagen”

Hur hänger jämställdheten ihop med klimatpolitiken?

Oxford Research har under 2021 fått i uppdrag av det finska Arbets- och näringsministeriet att genomföra en konsekvensanalys av en Finlands nya klimat- och energistrategi utifrån ett genusperspektiv. Tillsammans med hållbarhetskonsultföretaget Gaia Consulting och en oberoende expert på jämställdhet ska vi under våren undersöka hur strategin påverkar olika genus. Detta för att säkerhetsställa att strategin inte leder till ökad ojämlikhet.

Det finns flera exempel på att klimatförändringarna och klimatpolitiken påverkar kvinnor, män och andra grupper i samhället olika. När kvinnor inte har samma sociala och ekonomiska förutsättningar som män har de till exempel svårare att skydda sig mot extremväder och andra långtgående effekter av klimatförändringar. Strategier och åtgärder för att möta klimatförändringarna kan också få olika konsekvenser för olika grupper. I en nyligen publicerad rapport för Nordiska ministerrådet pekar vi på behovet av att följa upp på den övergripande ekonomiska ojämlikheten som skapas av den gröna omställningen.

– Finland och samtliga nordiska länder har en progressiv jämställdhetspolitik och ambitiösa klimatmål, men systematiskt arbete med jämställdhet och klimat som två tvärgående frågor har däremot saknats, säger Amanda Kinnunen, som medverkar i uppdraget.

Läs mer: ”En grön omställning för alla?”

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du vill veta mer om vårt arbete på jämställdhetsområdet och hur vi kan hjälpa just din organisation.