Oxford Research har tilldelats ett nytt ramavtal med Regeringskansliet som gäller utredningstjänster inom områdena arbetsmarknad och utbildning. Upphandlingen har genomförts i hård konkurrens med ett stort antal andra leverantörer.

- Det känns bra att vi genom det här ramavtalet får möjlighet att bistå regeringen med vår kunskap i arbetsmarknads- och utbildningsfrågor, säger Ylva Grauers Berggren, VD på Oxford Research.

Det nya ramavtalet ska tillgodose Regeringskansliets behov av konsulttjänster för olika utredningsuppdrag inom politikområdena arbetsmarknad och utbildning. Ramavtalet sträcker sig över två år och kan även användas av kommittéer och den svenska utrikesrepresentationen.

Politikområdet arbetsmarknad omfattar arbetsmarknad, arbetsliv, integration och etablering av nyanlända, medan området utbildning omfattar utbildning, folkbildning, ungdomspolitik och forskning.

Vad gör Oxford Research inom arbetsmarknad och utbildning?

Oxford Research arbetar kontinuerligt med olika uppdrag inom områdena arbetsmarknad och utbildning.

På arbetsmarknadsområdet är vi till exempel nationell korrespondent till EU-myndigheten Eurofound. Vi har även genomfört ett stort antal uppdrag för Nordiska ministerrådet, såsom en studie av arbetsmarknadens styrning i de nordiska länderna, en studie om nyanlända kvinnors etablering och en studie av kvinnor som inte deltar i integrationsprogram.

Vi utvärderar återkommande olika nationella, regionala och lokala arbetsmarknadsåtgärder. Till exempel utvärderade vi under 2021 en insats i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner som syftade till att hjälpa arbetslösa och utsatta personer med att etablera sig på arbetsmarknaden.

På utbildningsområdet har vi genomfört flera uppdrag för EU-myndigheten Cedefop, däribland en studie om gymnasiala lärlingsutbildningar. Vi har även genomfört flera nationella och regionala uppdrag, till exempel en analys av behovet av yrkesutbildningar i Norrbotten, en löpande utvärdering av ESF-projektet YFI och en klusterutvärdering för Svenska ESF-rådet av tio projekt som skulle stärka kopplingen mellan yrkesutbildning och arbetsliv.

Oxford Research har sedan tidigare ett ramavtal med Skolverket som gäller analys- och utvärderingstjänster.

Vad är Regeringskansliet?

Regeringskansliet är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att bereda regeringsärenden och att biträda regeringen och statsråden i deras arbete. På Regeringskansliets olika departement arbetar cirka 4600 anställda, varav cirka 200 är politiskt tillsatta.

En stor del av det arbete som bedrivs inom Regeringskansliet avser lagstiftningsarbete, däribland att identifiera behov av lagstiftningsändringar, ta fram nya lagförslag och analysera effekter av olika lagförslag. Oxford Research har tidigare bidragit till flera statliga offentliga utredningar inför lagändringar, däribland utredningen En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket som regeringen beslutade om 2015.

En annan stor del av Regeringskansliets verksamhet är att följa trender och samhällsutvecklingen inom olika branscher, sektorer och marknader

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se för frågor om ramavtalet.